Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Văn bản   Báo cáo

.
20/BC-UBND
20/BC-UBND

Báo cáo Khả năng thực hiện dự án di dời khẩn cấp ra khỏi vùng sạt lở đất thôn 1 xã Xuân Lam, huyện Nghi Xuân

22/BC-UBND
22/BC-UBND

Báo cáo Kết quả rà soát, đề xuất xây dựng hệ thống điện chiếu sáng và hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại các vị trí tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông

19/BC-UBND
19/BC-UBND

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 93/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của HĐND tỉnh về bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh, Ca trù, Truyện Kiều, Mộc bản Trường học Phúc Giang và Hoàng hoa sứ trình đồ giai đoạn 2018 - 2025 và những năm tiếp theo

21/BC-UBND
21/BC-UBND

Báo cáo kết quả thực hiện theo nội dung tại Văn bản số 223/UBND-GT1 ngày 12/01/2021 của UBND tỉnh về việc làm rõ một số nội dung về quyết toán dự án Nâng cấp tuyến đường giao thông liên xã Mỹ - Thành - Hoa, huyện Nghi Xuân (HL03)

15/BC-UBND
15/BC-UBND

Báo cáo Số liệu đường giao thông địa phương quản lý

16/BC-UBND
16/BC-UBND

Báo cáo Kết quả diễn biến rừng và đất phát triển rừng năm 2020

13/BC-UBND
13/BC-UBND

Báo cáo thống kê số lượng cân đối chứng đặt tại các chợ

14/BC-UBND
14/BC-UBND

Báo cáo Tổng kết hoạt động của UBND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, Phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021 - 2026

18/BC-UBND
18/BC-UBND

Báo cáo Kết quả triển khai, thực hiện chính sách hỗ trợ chăn nuôi lợn theo Điều 5, Nghị quyết số 214/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND tỉnh

12/BC-UBND
12/BC-UBND

Báo cáo Tình hình thực hiện công tác đấu thầu trên địa bàn huyện năm 2020

09/BC-UBND
09/BC-UBND

Báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn huyện Nghi Xuân

7/BC-UBND
05/BC-UBND
05/BC-UBND

Báo cáo Cập nhật, bổ sung các cơ sở sản xuất kinh doanh sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2020 trên địa bàn huyện Nghi Xuân

01/BC-UBND
01/BC-UBND

Báo cáo công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2020

02/BC-UBND
02/BC-UBND

Báo cáo Thống kê số liệu về thực thi quyền sở hữu trí tuệ năm 2020