Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Văn bản   Báo cáo

.
331/BC-UBND
332/BC-UBND
330/BC-UBND
329/BC-UBND
324/BC-UBND
324/BC-UBND

Báo cáo Kết quả tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 đối với các dự án trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn sử dụng ngân sách địa phương đầu tư (ngân sách tỉnh)

325/BC-UBND
325/BC-UBND

Báo cáo Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020

326/BC-UBND
326/BC-UBND

Báo cáo Tổng kết 10 năm và kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn giai đoạn 2021 - 2030

327/BC-UBND
327/BC-UBND

Báo cáo về việc kế hoạch tiến độ và đăng ký nguồn kinh phí để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB Dự án “ Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện tỉnh Hà Tĩnh BIIG 2” (Dự án Nâng cấp đường An - Viên - Mỹ - Thành)

323/BC-UBND
323/BC-UBND

Báo cáo tình hình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng Dự án Tu bổ, tôn tạo các di tích gốc và xây dựng cơ sở hạ tầng Khu di tích Quốc gia đặc biệt Đại thi hào Nguyễn Du, tỉnh Hà Tĩnh (giai đoạn 1)

319/BC-UBND
319/BC-UBND

Báo cáo Tổng kết kết quả triển khai thực hiện Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020

320/BC-UBND
320/BC-UBND

Báo cáo kết quả triển khai các hoạt động kỷ niêm 73 năm ngày TBLS

321/BC-UBND
321/BC-UBND

Báo cáo Tình hình kinh doanh, cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá 6 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn huyện Nghi Xuân

322/BC-UBND
322/BC-UBND

Báo cáo Tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2020, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp năm 2021

318/BC-UBND
318/BC-UBND

Báo cáo Tình hình, kết quả triển khai các nhiệm vụ tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg trên địa bàn huyện

315/BC-UBND
315/BC-UBND

Báo cáo Giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư 6 tháng đầu năm 2020