Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Văn bản   Báo cáo

.
354/BC-UBND
354/BC-UBND
17:20 - 24/09/2021

Báo cáo Cung cấp số liệu phục vụ xây dựng điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Hà Tĩnh năm 2025 (lần 2)

355/BC-UBND
355/BC-UBND
08:31 - 24/09/2021

Báo cáo Về việc bổ sung thông tin kết quả khảo sát vị trí xây dựng mô hình thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt khu dân cư tập trung

251/BC-UBND
251/BC-UBND
17:37 - 23/09/2021

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 93/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của HĐND về bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh, Ca trù, Truyện Kiều, Mộc bản Trường học Phúc Giang và Hoàng hoa sứ trình đồ giai đoạn 2018 - 2025 và những năm tiếp theo tỉnh 6 tháng đầu năm 2021 trên địa bàn huyện

352/BC-UBND
352/BC-UBND
17:38 - 23/09/2021

Báo cáo Công bố thông tin về Nhà ở và thị trường bất động sản Quý III năm 2021 trên địa bàn huyện Nghi Xuân

349/BC-UBND
349/BC-UBND
22:58 - 22/09/2021

Về việc kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ

348/BC-UBND
348/BC-UBND
23:04 - 20/09/2021

Báo cáo Tình hình triển khai thực hiện xây dựng đô thị văn minh 09 tháng đầu năm 2021 và nhiệm vụ trong thời gian tới

3744/QĐ-UBND
3744/QĐ-UBND
23:06 - 20/09/2021

Về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021

343/BC-UBND
343/BC-UBND
20:06 - 17/09/2021

Báo cáo Kết quả sử dụng kinh phí tạm cấp hỗ trợ KPHQ thiên tai từ nguồn dự phòng NSTW năm 2020

344/BC-UBND
344/BC-UBND
20:07 - 17/09/2021

Báo cáo rà soát, tổng hợp thông tin số liệu phục vụ công tác lập Báo cáo Tài nguyên nước Quốc gia giai đoạn 2016 - 2020

345/BC-UBND
345/BC-UBND
20:08 - 17/09/2021

Báo cáo Hồ sơ báo cáo quyết toán nguồn kinh phí Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh

346/BC-UBND
346/BC-UBND
20:10 - 17/09/2021

Báo cáo Kết quả sử dụng kinh phí tạm cấp hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai từ nguồn dự phòng NSTW năm 2020

342/BC-UBND
342/BC-UBND
23:24 - 16/09/2021

Báo cáo Kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2020 trên địa bàn huyện Nghi Xuân

341/BC-UBND
341/BC-UBND
23:30 - 16/09/2021

Báo cáo Công tác Kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử Quý III; Phương hướng, nhiệm vụ thực hiện Quý IV năm 2021

340/BC-UBND
340/BC-UBND
23:39 - 16/09/2021

Báo cáo Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính qúy III và phương hướng nhiệm vụ qúy VI năm 2021

333/BC-UBND
333/BC-UBND
23:33 - 15/09/2021

Báo cáo Sửa chữa đường Giang - Viên - Lĩnh (ĐH.21, đoạn từ Km2+600-Km3+550)