Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Công khai minh bạch thông tin

.
252/TB-UBND
252/TB-UBND

Thông báo kết quả Phiên tiếp công dân định kỳ ngày 22/02/202

266/UBND-NV
266/UBND-NV

Công văn về việc đồng ý chủ trương thực hiện điều động viên chức tại Trung tâm Y tế huyện

45/BC-UBND
45/BC-UBND

Báo cáo Tổng kết 8 năm thi hành Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ)

242/TB-UBND
242/TB-UBND

Thông báo thu hồi đất để thực hiện dự án Hạ tầng xen dặm khu dân cư thôn Hội Tiến, xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân

254/UBND-NV
254/UBND-NV

Công văn về việc xin chủ trương bổ nhiệm công chức lãnh đạo quản lý

261/UBND-NV
261/UBND-NV

Công văn về việc đề xuất tiếp nhận vào làm công chức

11/BC-UBBC
11/BC-UBBC

Báo cáo tình hình triển khai thực hiện công tác Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026

251/UBND-NV
251/UBND-NV

Công văn về hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

246/UBND-TCKH
246/UBND-TCKH

Công văn về việc đôn đốc tổng hợp, đề xuất thẩm định kết quả nghiệm thu chính sách hỗ trợ Chương trình OCOP năm 2020 theo Nghị quyết số 123/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh

247/UBND-TCKH
247/UBND-TCKH

Công văn về việc đôn đốc triển khai thực hiện các Nghị quyết hỗ trợ chính sách của HĐND huyện

248/UBND-TCKH
248/UBND-TCKH

Công văn về việc xây dựng kế hoạch dự kiến danh mục dự kiến phân bổ kinh phí chính sách phát triển du lịch

436/QĐ-UBND
436/QĐ-UBND

Quyết định cấp kinh phí thực hiện kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách cấp tỉnh bổ sung có mục tiêu cho huyện Nghi Xuân năm 2021

10/TB-UBBC
10/TB-UBBC

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu HDND huyện Nghi Xuân, nhiệm kỳ 2021 - 2026

9/QĐ-UBBC
9/QĐ-UBBC

Quyết định ấn định số đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử

08/GM-UBBC
08/GM-UBBC

Giấy mời họp Uỷ ban bầu cử huyện