Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Văn bản   Công văn

.
2237/UBND-NV
2237/UBND-NV
00:07 - 11/11/2021

Về việc cử công chức tham gia Hội đồng định giá tài sản

2238/UBND-TCKH
2238/UBND-TCKH
00:08 - 11/11/2021

Về việc góp ý dự thảo Đề án Kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh giải đoạn 2021-2025

2239/UBND-TCKH
2239/UBND-TCKH
00:08 - 11/11/2021

Về việc báo cáo kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch

2221/UBND-VPĐP
2221/UBND-VPĐP
15:36 - 10/11/2021

Về viêc Xin ý kiến góp ý Phương án sản xuất kinh doanh sản phẩm OCOP đợt 2 năm 2021

2222/UBND-VP
2222/UBND-VP
15:37 - 10/11/2021

Về việc nộp hồ sơ đề nghị cấp phát chữ ký số cho cá nhân các đơn vị

2223/UBND-VHTT
2223/UBND-VHTT
00:02 - 10/11/2021

Về việc xin chuyển mục đích sử dụng kinh phí hỗ trợ của Tập đoàn T&T

2224/UBND-VP
2224/UBND-VP
00:03 - 10/11/2021

Về việc đôn đốc, triển khai thực hiện Kế hoạch đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC trên địa bàn huyện

2225/UBND-KTHT
2225/UBND-KTHT
00:04 - 10/11/2021

Về việc kiểm tra việc thực hiện, xây dựng và áp dụng ISO 9001

2226/UBND-NV
2226/UBND-NV
00:05 - 10/11/2021

Về việc tham gia ý kiến đối với dự thảo Bản mô tả và khung năng lực vị trí việc làm cán bộ cấp xã

2229/UBND-YT
2229/UBND-YT
00:07 - 10/11/2021

Về việc đăng ký nhu cầu tiêm Vaccin Hayat-Vax

4512/QĐ-UBND
4512/QĐ-UBND
00:09 - 10/11/2021

Về việc phê duyệt Đề cương nhiệm vụ, dự toán kinh phí Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Nghi Xuân

4513/QĐ-UBND
4513/QĐ-UBND
00:09 - 10/11/2021

Phê duyệt danh sách áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung đối với công dân

414/BC-UBND
414/BC-UBND
19:27 - 09/11/2021

Báo cáo Tổng kết công tác cấp, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gắn với đo đạc bản đồ, lập hồ sơ địa chính theo Nghị quyết số 54/2013/HĐND ngày 13/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh

2193/UBND-NV-GDĐT
2193/UBND-NV-GDĐT
20:44 - 09/11/2021

Về việc đề nghị cho phép thanh toán tiền lương đối với viên chức trường THCS có số viên chức vượt chỉ tiêu được duyệt

2195/UBND-LĐTBXH
2195/UBND-LĐTBXH
20:46 - 09/11/2021

Về việc triển khai thực hiện chỉ thị 16/CT-TTG ngày 14-6-2021