Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Văn bản   Công văn

.
2197/UBND-LĐTBXH
2197/UBND-LĐTBXH
20:47 - 09/11/2021

Về việc thẩm định kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 xã Xuân Hội

2198/UBND-LĐTBXH
2198/UBND-LĐTBXH
20:49 - 09/11/2021

Về việc thẩm định kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 xã Đan Trường

2199/UBND-LĐTBXH
2199/UBND-LĐTBXH
20:50 - 09/11/2021

Về việc thẩm định kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 xã Xuân Phổ

2200/UBND-LĐTBXH
2200/UBND-LĐTBXH
20:51 - 09/11/2021

Về việc thẩm định kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 xã Xuân Hải

2201/UBND-LĐTBXH
2201/UBND-LĐTBXH
20:52 - 09/11/2021

Về việc thẩm định kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 xã Xuân Yên

2202/UBND-LĐTBXH
2202/UBND-LĐTBXH
20:53 - 09/11/2021

Về việc thẩm định kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 TT Tiên Điền

2203/UBND-LĐTBXH
2203/UBND-LĐTBXH
20:55 - 09/11/2021

Về việc thẩm định kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 xã Xuân Giang

2204/UBND-LĐTBXH
2204/UBND-LĐTBXH
20:56 - 09/11/2021

Về việc thẩm định kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 TT Xuân An

2205/UBND-LĐTBXH
2205/UBND-LĐTBXH
20:56 - 09/11/2021

Về việc thẩm định kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 xã Xuân Hồng

2206/UBND-LĐTBXH
2206/UBND-LĐTBXH
20:58 - 09/11/2021

Về việc thẩm định kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 xã Xuân Lam

2207/UBND-LĐTBXH
2207/UBND-LĐTBXH
20:59 - 09/11/2021

Về việc thẩm định kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 xã Xuân Lĩnh

2208/UBND-LĐTBXH
2208/UBND-LĐTBXH
20:59 - 09/11/2021

Về việc thẩm định kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 xã Xuân Viên

2209/UBND-LĐTBXH
2209/UBND-LĐTBXH
21:01 - 09/11/2021

Về việc thẩm định kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 xã Xuân Mỹ

2210/UBND-LĐTBXH
2210/UBND-LĐTBXH
21:05 - 09/11/2021

Thẩm định kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 xã Xuân Thàn

2190/UBND-QS
2190/UBND-QS
09:20 - 09/11/2021

Về việc triển khai một số nội dung trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ở đơn vị cơ sở trong năm 2021 và những năm tiếp theo