Công tác tổ chức cán bộ

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
4365/QĐ-UBND 01/08/2018 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Quyết định về việc điều động chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức cấp xã
4364/QĐ-UBND 01/08/2018 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Quyết định về việc điều động chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức cấp xã
4363/QĐ-UBND 01/08/2018 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Quyết định về việc điều động chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức cấp xã
4362/QĐ-UBND 01/08/2018 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Quyết định về việc điều động chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức cấp xã
4361/QĐ-UBND 01/08/2018 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Quyết định về việc điều động chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức cấp xã
4360/QĐ-UBND 01/08/2018 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Quyết định về việc điều động chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức cấp xã
4359/QĐ-UBND 01/08/2018 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Quyết định về việc điều động chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức cấp xã
4358/QĐ-UBND 01/08/2018 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Quyết định về việc điều động chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức cấp xã
4357/QĐ-UBND 01/08/2018 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Quyết định về việc điều động chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức cấp xã
4356/QĐ-UBND 01/08/2018 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Quyết định về việc điều động chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức cấp xã
4355/QĐ-UBND 01/08/2018 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Quyết định về việc điều động chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức cấp xã
4354/QĐ-UBND 01/08/2018 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Quyết định về việc điều động chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức cấp xã
432/TB-UBND 26/04/2018 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Thông báo công chức cấp xã đến thời hạn chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP và Nghị...
160/TB-UBND 08/03/2018 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Thông báo về việc nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức
159/TB-UBND 08/03/2018 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Thông báo về việc nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức
158/TB-UBND 08/03/2018 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Thông báo về việc nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức
23/TB-UBND 01/03/2018 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Thông báo về việc nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức
21/TB-UBND 28/02/2018 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Thông báo về việc nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức
547/TB-UBND 25/12/2017 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Thông báo về việc nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức
1812/UBND-NV 05/12/2017 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Công văn về việc phê duyệt Đề án kiện toàn, tổ chức lại các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản cấp...

ĐĂNG NHẬP