Lấy ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
1805/UBND-TNMT 04/12/2017 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Công văn về việc góp ý dự thảo Đề án thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt giai đoạn 2018-2020 và định...
1801/UBND-KTHT 01/12/2017 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Công văn về việc góp ý Dự án mô hình thí điểm tiêu thụ nông sản và cung ứng vật tư nông nghiệp
1799/UBND-KTHT 30/11/2017 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Công văn về việc góp ý Dự thảo Nghị định sửa đổi bổ sung Nghị định số 14/2014/NĐ-CP
1795/UBND-VP 30/11/2017 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Công văn về việc góp ý đề án xây dựng Nghị định quy đinh chế độ báo cáo của các cơ quan hành chính nhà nước
185/UBND-KTHT 29/11/2017 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Công văn về việc góp ý Dự thảo Đề án “Điều chỉnh Quy hoạch ngành công nghiệp Dệt May Việt Nam đến năm 2025,...
1762/UBND-KTHT 27/11/2017 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Công văn về việc góp ý Dự thảo “Kế hoạch Tổ chức Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2018”
1761/UBND-KTHT 27/11/2017 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Công văn về việc góp ý về Dự thảo “Kế hoạch thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn...
1726/UBND-KTHT 21/11/2017 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Công văn về việc góp ý Dự thảo NĐ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ 1 số điều các NĐ xử phạt VPHC về BHĐC
1714/UBND-TCKH 18/11/2017 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Công văn về việc góp ý dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện các dự án do doanh nghiệp, HTX làm chủ đầu...
1715/UBND-TNMT 17/11/2017 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Công văn về việc góp ý dự thảo Đề án Tăng cường công tác BVMT đến năm 2025 và những năm tiếp theo
1697/UBND-KTHT 15/11/2017 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Công văn về việc góp ý Dự thảo Chỉ thị của Ban Bí thư về công tác Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
1684/UBND-KTHT 14/11/2017 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Công văn về việc góp ý dự thảo quyết định ban hành quy định về trình tự, thủ tục xét duyệt và tiêu chí lựa...
1680/UBND-KTHT 13/11/2017 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Công văn về việc góp ý Dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ các ngạch công chức Quản lý...
1658/UBND-NN 09/11/2017 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Công văn về việc góp ý dự thảo Tờ trình và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Tổ chức...
162/UBND-KTHT 09/11/2017 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Công văn về việc góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định nội dung, định mức hỗ trợ chi phí chuẩn bị...
1640/UBND-KTHT 07/11/2017 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Công văn về việc góp ý quy hoạch xây dựng vùng huyện Nghi Xuân đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050
1642/UBND-TCKH 07/11/2017 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Công văn về việc góp ý Dự thảo Tờ trình Thủ tướng Chính phủ và Đề án tổng thể về chính sách cạnh tranh quốc...
1616/UBND-TNMT 03/11/2017 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Công văn về việc góp ý dự thảo sửa đổi quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 07:2009/BTNMT về ngưỡng chất thải...
1626/UBND- VP 03/11/2017 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Công văn về việc góp ý Dự thảo Báo cáo sáng kiến thực hiện liên thông các thủ tục hành chính
1599/UBND-TCKH 31/10/2017 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Công văn về việc góp ý dự thảo văn bản xử lý vướng mắc về ghi nợ tiền sử dụng đất của hộ gia...

ĐĂNG NHẬP