Lịch công tác

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu
02.2019 01/02/2019 Ủy ban nhân dân huyện Chương trình công tác tháng 2/2019 của HĐND-UBND huyện Nghi Xuân
01.2019 01/01/2019 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Chương trình công tác tháng 1/2019 của HĐND-UBND huyện Nghi Xuân
12.2018 01/12/2018 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Chương trình công tác tháng 12/2018 của HĐND-UBND huyện Nghi Xuân
11.2018 02/11/2018 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Chương trình công tác tháng 11/2018 của HĐND-UBND huyện Nghi Xuân
10.2018 01/10/2018 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Chương trình công tác tháng 10/2018 của HĐND-UBND huyện Nghi Xuân
09.2018 31/08/2018 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Chương trình công tác tháng 9/2018 của HĐND-UBND huyện Nghi Xuân
08.2018 01/08/2018 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Chương trình công tác tháng 8/2018 của HĐND-UBND huyện Nghi Xuân
07.2018 01/07/2018 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Chương trình công tác tháng 7/2018 của HĐND-UBND huyện Nghi Xuân
06.2018 03/06/2018 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Chương trình công tác tháng 6/2018 của HĐND-UBND huyện Nghi Xuân
12.2017 01/12/2017 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Chương trình công tác tháng 12/2017 của HĐND-UBND huyện Nghi Xuân
11.2017 01/11/2017 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Chương trình công tác tháng 11/2017 của HĐND-UBND huyện Nghi Xuân
10.2017 01/10/2017 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Chương trình công tác tháng 10/2017 của HĐND-UBND huyện Nghi Xuân
09.2017 01/09/2017 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Chương trình công tác tháng 9/2017 của HĐND-UBND huyện Nghi Xuân
08.2017 01/08/2017 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Chương trình công tác tháng 8/2017 của HĐND-UBND huyện Nghi Xuân
07.2017 01/07/2017 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Chương trình công tác tháng 7/2017 của HĐND-UBND huyện Nghi Xuân
06.2017 01/06/2017 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Chương trình công tác tháng 6/2017 của HĐND-UBND huyện Nghi Xuân
05.2017 03/05/2017 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Chương trình công tác tháng 5/2017 của HĐND-UBND huyện Nghi Xuân
04.2017 31/03/2017 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Chương trình công tác tháng 4/2017 của HĐND-UBND huyện Nghi Xuân
03.2017 01/03/2017 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Chương trình công tác tháng 3/2017 của HĐND-UBND huyện Nghi Xuân
01.2017 31/01/2017 Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân Chương trình công tác tháng 1.2017

ĐĂNG NHẬP