Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 17 người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu

20:59 18/12/2018
Trong phiên làm việc chiều 18/12 của kỳ họp thứ 9, HĐND huyện đã tiến lấy phiếu tín nhiệm đối với 17 người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu. Việc lấy phiếu tín nhiệm được thực hiện bằng hình thức phiếu kín. Các đại biểu căn cứ vào mức độ tín nhiệm cao, tín nhiệm, tín nhiệm thấp để bỏ phiếu cho người được lấy phiếu và kết quả cụ thể như sau:

I. Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Trưởng ban HĐND huyện

1. Ông Trần Báu Hà, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 28 phiếu (chiếm 100% tổng số đại biểu HĐND huyện).

+ Số phiếu tín nhiệm: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND huyện).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND huyện).

2. Bà Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 28 phiếu (chiếm 100% tổng số đại biểu HĐND huyện).

+ Số phiếu tín nhiệm: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND huyện).

+Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND huyện).

3. Ông Hoàng Hữu Hiệp, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 21  phiếu (chiếm 75% tổng số đại biểu HĐND huyện).

+ Số phiếu tín nhiệm: 7 phiếu (chiếm 25% tổng số đại biểu HĐND huyện).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0  phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND huyện).

4. Ông Phan Văn Thư, Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 27 phiếu (chiếm 96,4% tổng số đại biểu HĐND huyện).

+ Số phiếu tín nhiệm: 1  phiếu (chiếm 3,6 % tổng số đại biểu HĐND huyện).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0  phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND huyện).

II. Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên ủy ban nhân dân huyện

1. Ông Nguyễn Hải Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 28 phiếu (chiếm 100% tổng số đại biểu HĐND huyện).

+ Số phiếu tín nhiệm: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND huyện).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND huyện).

2. Ông Phạm Tiến Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 25 phiếu (chiếm 89,3 % tổng số đại biểu HĐND huyện).

+ Số phiếu tín nhiệm: 2 phiếu (chiếm 7,1 % tổng số đại biểu HĐND huyện).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 1 phiếu (chiếm 3,6 % tổng số đại biểu HĐND huyện).

3. Ông Bùi Việt Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 24 phiếu (chiếm 85,7 % tổng số đại biểu HĐND huyện).

+ Số phiếu tín nhiệm: 4 phiếu (chiếm 14,3 % tổng số đại biểu HĐND huyện).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND huyện).

4. Ông Lê Hữu Hưng, Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 25 phiếu (chiếm 89,3 % tổng số đại biểu HĐND huyện).

+ Số phiếu tín nhiệm: 3 phiếu (chiếm 10,7 % tổng số đại biểu HĐND huyện).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND huyện).

5. Ông Nguyễn Quang Thành, Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng Công an huyện

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 28 phiếu (chiếm 100 % tổng số đại biểu HĐND huyện).

+ Số phiếu tín nhiệm: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND huyện).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND huyện).

6. Ông Hà Sỹ Hùng, Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện, Chánh thanh tra huyện

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 26 phiếu (chiếm 92,9 % tổng số đại biểu HĐND huyện).

+ Số phiếu tín nhiệm: 2 phiếu (chiếm 7,1 % tổng số đại biểu HĐND huyện).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND huyện).

7. Ông Phan Văn Lĩnh, Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng phòng Nội vụ huyện

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 25 phiếu (chiếm 89,3 % tổng số đại biểu HĐND huyện).

+ Số phiếu tín nhiệm: 2 phiếu (chiếm 7,1 % tổng số đại biểu HĐND huyện).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 1 phiếu (chiếm 3,6 % tổng số đại biểu HĐND huyện).

8. Ông Hồ Trung Hùng, Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 14 phiếu (chiếm 50 % tổng số đại biểu HĐND huyện).

+ Số phiếu tín nhiệm: 13 phiếu (chiếm 46,4 % tổng số đại biểu HĐND huyện).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 1 phiếu (chiếm 3,6 % tổng số đại biểu HĐND huyện).

9. Ông Nguyễn Thế Hải, Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 26 phiếu (chiếm 92,9 % tổng số đại biểu HĐND huyện).

+ Số phiếu tín nhiệm: 2 phiếu (chiếm 7,1 % tổng số đại biểu HĐND huyện).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND huyện).

10. Ông Trần Văn Trình, Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng phòng Nông nghiệp &PTNT

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 11 phiếu (chiếm 39,3 % tổng số đại biểu HĐND huyện).

+ Số phiếu tín nhiệm: 13 phiếu (chiếm 46,4% tổng số đại biểu HĐND huyện).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 4 phiếu (chiếm 14,3 % tổng số đại biểu HĐND huyện).

11. Ông Vũ Minh Thiện, Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo huyện

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 23 phiếu (chiếm 82,1 % tổng số đại biểu HĐND huyện).

+ Số phiếu tín nhiệm: 5 phiếu (chiếm 17,9 % tổng số đại biểu HĐND huyện).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 0 phiếu (chiếm 0% tổng số đại biểu HĐND huyện).

12. Ông Đinh Văn Nam, Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng phòng Lao động - Thương binh & Xã hội huyện

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 21 phiếu (chiếm 75% tổng số đại biểu HĐND huyện).

+ Số phiếu tín nhiệm: 5 phiếu (chiếm 17,9% tổng số đại biểu HĐND huyện).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 2 phiếu (chiếm 7,1% tổng số đại biểu HĐND huyện).

13. Ông Phan Thanh Là, Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng phòng Văn hóa thông tin huyện

+ Số phiếu tín nhiệm cao: 14 phiếu (chiếm 50% tổng số đại biểu HĐND huyện).

+ Số phiếu tín nhiệm: 9 phiếu (chiếm 32,1% tổng số đại biểu HĐND huyện).

+ Số phiếu tín nhiệm thấp: 5 phiếu (chiếm 17,9% tổng số đại biểu HĐND huyện).

HĐND huyện Nghi Xuân

Ý kiến bạn đọc


ĐĂNG NHẬP

Bán Backlink gov chất lượng