Nghi Xuân đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội

10:42 21/03/2017

Nghi Xuân là huyện vùng đồng bằng ven biển, nằm ở phía Bắc tỉnh Hà Tĩnh, có 19 xã, thị trong đó có 10 xã vùng bãi ngang ven biển và là huyện có có nhiều nét văn hóa vùng miền khác nhau. Trong những năm qua, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, phong trào xây dựng nông thôn mới, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở quan tâm...

Đặc biệt từ khi thực hiện Chỉ thị số 20- CT/TU, ngày 20/3/2012 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội và Quyết định số 31/QĐ-UBND ngày 06/12 của UBND tỉnh việc tổ chức lế hội, việc cưới, việc tang Nghi Xuân đã có nhiều cách làm mang lại hiệu quả. Qui chế thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội đã được cấp ủy, chính quyền các cấp ở Nghi Xuân đặc biệt chú trọng, quan tâm. Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân hàng năm đã ban hành kế hoạch thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trong đó có việc thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TU của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, đã ban hành các văn bản chỉ định, nhất là đối với cán bộ, đảng viên. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở các nội dung về nếp sống văn minh, cưới theo nếp sống mới, tổ chức đám tang cho người đã khuất đảm bảo trang nghiêm, tiết kiệm, hợp vệ sinh thể hiện được tình cảm với người đã khuất.

Ban chỉ đạo phòng trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện căn cứ vào tình hình nhiệm vụ phân công cho các thành viên chỉ đạo thực hiện  như: giao cho hội Người cao tuổi tham mưu chỉ đạo việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc tổ chức tang lễ, Đoàn thanh niên tham mưu tổ chức thực hiện việc cưới theo nếp sống văn minh. Xác định lực lượng Đoàn thanh niên ở mỗi cơ sở là lực lượng nòng cốt không chỉ thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, vận động, mà còn thông qua việc các cán bộ Đoàn đầu tàu, gương mẫu tổ chức đám cưới cho bản thân và gia đình theo nếp sống mới để qua đó làm gương cho những thanh niên khác đến tuổi lập gia đình học tập.

Bên cạnh đó, với sự vào cuộc của các đoàn thể như: Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân…, nhiều nội dung của việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội dần thấm sâu vào suy nghĩ, nhận thức của nhiều đoàn viên, hội viên, tác động tích cực đến các bậc phụ huynh để tạo sự đồng lòng cùng tổ chức đám cưới cho con theo nếp sống mới.

Phòng Văn hóa - Thông tin huyện với vai trò là đơn vị thường trực phối hợp với các phòng, ban, cán bộ phụ trách văn hóa các xã, thị trấn đôn đốc, theo dõi việc thực hiện, gắn việc thực hiện chỉ thị với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; tăng cường hướng dẫn cơ sở bổ sung nội dung thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội vào trong hương ước của thôn, xóm và công khai niêm yết hương ước để mọi người dân nắm vững và tự giác thực hiện. Chú trọng đến công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm túc các nội dung quy định về việc cưới, việc tang với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Chỉ đạo 100% các xã , thị trấn thực hiện tốt quy chế việc cưới, việc tang và lễ hội.

Phát động phong trào thi đua, ký cam kết giữa các thôn, xóm, tổ dân phố; giao cho ban cán sự thôn, xóm, tổ dân phố giám sát chặt chẽ và xem đây là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá, xem xét các danh hiệu văn hoá. Mặt khác, phát huy trách nhiệm nêu gương trong cán bộ, Đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, lãnh đạo từ cấp huyện đến cơ sở thực hiện nghiêm túc quy định trong việc cưới, việc tang. Đồng thời nhắc nhở, phê bình những trường hợp thực hiện không nghiêm túc quy định của địa phương. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những cá nhân, tổ chức, đơn vị thực hiện nghiêm túc. Nhờ vậy đã tạo được chuyển biến tích cực trong nhân dân. Sau 4 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TU của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội huyện Nghi Xuân đã tổ chức được trên 4 nghìn đám cưới theo tinh thần nếp sống mới, các đám cưới được tổ chức nề nếp, vui tươi lành mạnh, có ý nghĩa và tiết kiệm và thực hiện theo đúng luật hôn nhân gia đình. Lễ thách cưới đang dần được bãi bỏ, trong đám cưới không còn thuốc lá, rượu chè đã giảm hẳn, loa đài không còn mở quá 22 giờ đêm...các đám cưới đều được tổ chức đúng theo qui định của địa phương và hương ước của thôn, xóm.

Cấp ủy, chính quyền các cấp, trong đó vai trò nòng cốt là Ban mặt trận thôn, xóm, tổ dân phố cùng các đoàn thể quần chúng đã phối hợp với gia đình, tổ chức lễ tang cho trên 3.400 đám tang với các nghi lễ trang trọng, ngắn gọn và phù hợp với phong tục, tập quán của địa phương. Các thủ tục lạc hậu, rườm rà, mê tín dị đoan, tổ chức ăn uống linh đình... đều đã được loại bỏ. Có nhiều địa phương đã đi đầu và đạt được được nhiều thành tích nổi bật trong thực hiện Chỉ thị 20 của ban thường vụ Tỉnh ủy như: Xuân Phổ, Xuân mỹ, Xuân Viên, Xuân Thành.

Lễ hội Diễn Hoa diễn trò Sỹ - Nông - Công - Thương - Ngư tại Xuân Thành

Trong 4 năm, trên địa bàn toàn huyện Nghi Xuân đã diễn ra 446 lễ hội, trong đó có 337 lễ hội truyền thống, 109 lễ hội Lịch sử Cách mạng. Để đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng, tâm linh và đời sống tinh thần của nhân dân. Nghi Xuân đã có nhiều giải pháp bảo tồn phát huy lễ hội truyền thống, hình thành những lễ hội mới để thu hút du khách trong và ngoài tỉnh. Trong đó có nhiều lễ hội truyền thống lớn như: Lễ hội cầu Ngư, lễ hội Đền Chợ Củi, lễ hội Diễn Hoa...Các lễ hội này đều được tổ chức đúng theo nghi lễ, qui định của nhà nước, không mê tín dị đoan, không thương mại hóa, không xẩy ra tình trạng bói toán, ăn xin, móc túi, trộm cắp. Bên cạnh đó Nghi Xuân cũng đã khôi phục và duy trì được các trò chơi dân gian, các làn điệu Dân ca Nghệ Tĩnh, hát Kiều, Bói Kiều, Hát ca Trù...tạo nên không khí vui tươi, lành mạnh, đạm đà bản sắc văn hóa dân tộc.

Tuy nhiên việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội ở Nghi Xuân vẫn còn một số khó khăn như: Sự phối kết hợp giữa các ngành các cấp trong công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa chưa thường xuyên, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa phát triển chưa đồng đều, một số địa phương vẫn còn thiên về hình thức, việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội chưa nghiêm, chưa đúng theo quy định. Để thực hiện tốt hơn công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở và thực hiện tốt chỉ thị của Ban Thường vụ tỉnh ủy về việc cưới, việc tang và lễ hội Nghi Xuân đang đẩy mạnh tập trung một số giải pháp như: Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến quán triệt và vận dụng có hiệu quả Nghị quyết số 33-NQ/TW của hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về" Xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầuphat triển bền vững đất nước" Chỉ thị số 20-CT/TU, ngày 20/3/2012 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Huyện xây dựng chương trình kế hoạch cụ thể phù hợp với thực tế của từng địa phương đơn vị, tích cực làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục vận động nhân dân thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Nêu cao vai trò gương mẫu của đội ngũ cán bộ Đảng viên trong tổ chức việc cưới, việc tang. Tiếp tục đầu tư xây dựng và hoàn thiện các thiết chế văn hóa thông tin cơ sở, khai thác và phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa để phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa của cộng đồng khu dân cư trên địa bàn, trọng tâm là xây dựng gia đình văn hóa, thôn, tổ dân phố văn hóa, cơ quan đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, Nghi xuân đang quyết tâm thực hiện  tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội  nhằm góp phần quan trọng xây dựng đời sống văn hóa tốt đẹp ở khu dân cư, là hành động thiết thực góp phần giữ gìn, phát huy truyền thống thuần phong mỹ tục của quê hương và huyện đang quyết tâm thực hiện mục tiêu Quốc gia về văn hóa gắn với thực hiện mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Ngọc Trâm

Ý kiến bạn đọc


ĐĂNG NHẬP

Bán Backlink gov chất lượng