Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Văn bản   Văn bản hội đồng

.
17/GM-TTHĐND
17/GM-TTHĐND

Giấy mời làm việc của Thường trực HĐND huyện với UBND huyện về các nội dung liên quan giữa các Kỳ họp HĐND huyện

16/GM-TTHĐND
16/GM-TTHĐND

Giấy mời làm việc với phòng tài chính-kế hoạch về nội dung liên quan tại cac tờ trình

60/TTHĐND-VP
60/TTHĐND-VP

Công văn về việc thẩm tra tờ trình, dự thảo Nghị quyết thông qua các Đề án của Ủy ban nhân dân huyện trình tại Hội đồng nhân dân huyện

59/NQ-HĐND
59/NQ-HĐND

Nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức cấp xã trong qua trình sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế huyện Nghi Xuân giai đoạn 2019-2021

59/TB-HĐND
59/TB-HĐND

Thông báo Kết quả Kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021

15/GM-TTHĐND
15/GM-TTHĐND

Giáy mời triệu tập kỳ họp thứ 12, Hội đồng nhân dân huyện khóa XX để xem xét và quyết định các nội dung theo thẩm quyền

Văn bản hội đồng
Văn bản hội đồng

Công văn về việc thẩm tra các nội dung của UBND huyện trình kỳ họp thứ 11, HĐND huyện

50/BC-TTHĐND
50/BC-TTHĐND

Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị, đề xuất của cử tri gửi kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân huyện khóa 11

13/GM-TTHĐND
13/GM-TTHĐND

Giấy mời Tổ chức buổi thảo luận để góp ý vào các văn bản trình Kỳ họp thứ 10, Hội đông nhân tỉnh Khóa XVH (Kỳ họp thường lệ giữa năm 2019).

48/TTHĐND-VP
48/TTHĐND-VP

Công văn về việc đồng ý chủ trương phân bổ kinh phí đầu tư xây dựng công trình tuyến đường qua khu xử lý rác thải tại xã XuânThành, huyện Nghỉ Xuân

47/TTHĐND-VP
47/TTHĐND-VP

Công văn về việc thẩm tra tờ trình, dự thảo Nghị quyết thông qua các Đề án của UBND huyện trình tại Kỳ họp thứ 11, HĐND huyện

46/TB-HĐND
46/TB-HĐND

Thông báo của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về việc triệu tập kỳ họp thứ 1, Hội đồng nhân dân huyện khoá XX

45/TTHĐND-VP
45/TTHĐND-VP

Công văn về việc đồng ý chủ trương cho điều chỉnh quy hoạch, bổ sung danh mục công trình dự án vào quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Nghi Xuân

41/TTHĐND-VP
41/TTHĐND-VP

Công văn về việc gửi nội dung đề nghị giám sát, các câu hỏi chất vấn tại kỳ họp thứ 1, HĐND huyện khoá XX

40/TTHĐND-VP
40/TTHĐND-VP

Công văn về việc thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết của UBND huyện trình Kỳ họp thứ 11, HĐND huyện khoá XX