Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Văn bản   Văn bản hội đồng

.
69/TTHĐND-VP
69/TTHĐND-VP

Công văn về việc góp ý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản QPPL

70/UBND-VP
70/UBND-VP

Công văn về việc đăng ký tham gia lớp tập huấn cho đại biểu HĐND cấp xã năm 2019

67/TTHĐND-VP
67/TTHĐND-VP

Công văn về việc đồng ý chủ trương bố trí vốn để xây dựng mới, đẩy nhanh tiến độ thi công và trả nợ XDCB các công trình từ nguồn tăng thu ngân sách năm 2018 (lần 2)

174/GM-UBND
174/GM-UBND

Giấy mời làm việc với đoàn công tác trung ương

62/NQ-HĐND
62/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung chức vụ PCT HĐND xã Xuân Hồng khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021

64/TTHĐND-VP
64/TTHĐND-VP

Công văn về việc hỗ trợ kinh phí xây dựng Khu dân cư Nông thôn mới kiểu mẫu, tổ dân phố văn minh năm 2019 (đợt 2)

65/TTHĐND-VP
65/TTHĐND-VP

Công văn về việc đồng ý chủ trương bố trí vốn từ nguồn tăng thu ngân sách năm 2019 để đầu tư xây dựng các công trình trên địa bàn huyện

18/GM-TTHĐND
18/GM-TTHĐND

Giấy mời làm việc của Thường trực HĐND huyện với UBND huyện về các nội dung liên quan giữa các Kỳ họp HĐND huyện

17/GM-TTHĐND
17/GM-TTHĐND

Giấy mời làm việc của Thường trực HĐND huyện với UBND huyện về các nội dung liên quan giữa các Kỳ họp HĐND huyện

16/GM-TTHĐND
16/GM-TTHĐND

Giấy mời làm việc với phòng tài chính-kế hoạch về nội dung liên quan tại cac tờ trình

60/TTHĐND-VP
60/TTHĐND-VP

Công văn về việc thẩm tra tờ trình, dự thảo Nghị quyết thông qua các Đề án của Ủy ban nhân dân huyện trình tại Hội đồng nhân dân huyện

59/NQ-HĐND
59/NQ-HĐND

Nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức cấp xã trong qua trình sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế huyện Nghi Xuân giai đoạn 2019-2021

59/TB-HĐND
59/TB-HĐND

Thông báo Kết quả Kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021

15/GM-TTHĐND
15/GM-TTHĐND

Giáy mời triệu tập kỳ họp thứ 12, Hội đồng nhân dân huyện khóa XX để xem xét và quyết định các nội dung theo thẩm quyền

Văn bản hội đồng
Văn bản hội đồng

Công văn về việc thẩm tra các nội dung của UBND huyện trình kỳ họp thứ 11, HĐND huyện