Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Văn bản   Văn bản hội đồng

.
42/TB-TTHĐND
42/TB-TTHĐND

Thông báo điều chỉnh thời gian tổ chức Hội nghị TXCT của đại biểu HĐND huyện trước Kỳ họp thứ 16 tại các xã: Xuân Mỹ và Cổ Đạm

41/TB-TTHĐND
41/TB-TTHĐND

Thông báo điều chỉnh thời gian tổ chức Hội nghị TXCT của đại biểu HĐND huyện trước Kỳ họp thứ 16 tại xã Xuân Lĩnh

36/TTHĐND-VP
36/TTHĐND-VP

Công văn về việc đăng ký thời gian, địa điểm tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

35/TTHĐND-VP
35/TTHĐND-VP

Công văn về việc đăng ký địa điểm tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XVII

07/GM-TTHĐND
07/GM-TTHĐND

Giấy mời họp Phiên họp thường kỳ tháng 5 năm 2020

33/TTHĐND-VP
33/TTHĐND-VP

Công văn về việc thống nhất kế hoạch TXCT trước kỳ họp thư16 HĐND huyện khóa XX

31/TTHĐND-VP
31/TTHĐND-VP

Công văn về việc điều chỉnh dự toán và hỗ trợ kinh phí cho các xã sáp nhập

27/TTHĐND-VP
27/TTHĐND-VP

Công văn về việc thẩm tra các nội dung của UBND huyện trình Thường trực HĐND huyện

26/TTHĐND-VP
26/TTHĐND-VP

Công văn về việc thẩm tra các nội dung của UBND huyện trình Thường trực HĐND huyện

25/QĐ-TTHĐND
25/QĐ-TTHĐND

Quyết định thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 về sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố

82/NQ-HĐND
82/NQ-HĐND

Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng các dự án đầu tư công năm 2020

81/NQ-HĐND
81/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc phân loại đơn vị hành chính huyện Nghi Xuân

80/NQ-HĐND
80/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc chỉ định triệu tập viên tổ chức kỳ họp thứ 11 (Kỳ họp bất thường) HĐND xã Xuân Lam

06/GM-TTHĐND
06/GM-TTHĐND

Giấy mời Kỳ họp thứ 15 (Kỳ họp bất thường), Hội đồng nhân dân huyện khóa XX

20/TTHĐND-VP
20/TTHĐND-VP

Công văn về việc thẩm tra các nội dung của UBND huyện trình Thường trực HĐND huyện