Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Văn bản   Văn bản hội đồng

.
18/QĐ-TTHĐND
18/QĐ-TTHĐND

Quyết định thành lập Đoàn giám sát tình hình quy hoạch và thực hiện quy hoạch về Xây dựng NTM trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2020

05/GM-TTHĐND
05/GM-TTHĐND

Giấy mời họp thường kỳ Hội đồng nhân dân huyện tháng 3/2020

04/GM-TTHĐND
04/GM-TTHĐND

Giấy mời phiên họp của Thường trực HĐND huyện

79/NQ-HĐND
79/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2016-2021

09/TTHĐND-VP
09/TTHĐND-VP

Công văn về việc thẩm tra các nội dung của UBND huyện trình Thường trực HĐND huyện

08/QĐ-TTHĐND
08/QĐ-TTHĐND

Quyết định thành lập Đoàn khảo sát tình hình bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện

06/QĐ-TTHĐND
06/QĐ-TTHĐND

Quyết định thành lập Đoàn Khảo sát việc triển khai thực hiện đề án sản xuất vụ Xuân trên địa bàn huyện năm 2020

78/NQ-TTHĐND
78/NQ-TTHĐND

Nghị quyết về việc kiện toàn và điều chuyển thành viên Tổ đại biểu HĐND huyện Nghi Xuân khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021

02/GM-TTHĐND
02/GM-TTHĐND

Giấy mời phiên họp thường kỳ tháng 02 năm 2020

04/BC-HĐND
04/BC-HĐND

Báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực HĐND huyện trong tháng 01, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2020

01.CTHĐND
01.CTHĐND

Chương trình công tác của Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện năm 2020

02/TTHĐND-VP
02/TTHĐND-VP

Công văn về việc thẩm tra các nội dung của UBND huyện trình Thường trực HĐND huyện

72/NQ-TTHĐND
72/NQ-TTHĐND

Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị trấn Tiên Điền, nhiệm kỳ 2016-2021

73/NQ-TTHĐND
73/NQ-TTHĐND

Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị trấn Tiên Điền, nhiệm kỳ 2016-2021

74/NQ-TTHĐND
74/NQ-TTHĐND

Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân Xã Đan Trường, nhiệm kỳ 2016-2021