Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Văn bản   Văn bản hội đồng

.
75/TTHĐND-VP
74/QĐ-TTHĐND
72/QĐ-TTHĐND
73/QĐ-HĐND
71/TTHĐND-VP
71/TTHĐND-VP
71/TTHĐND-VP

Công văn về việc báo cáo nguồn kinh phí tăng thu từ tiền đất năm 2019 chuyển sang năm 2020

68/BC-HĐND
68/BC-HĐND

Báo cáo đánh giá, rút kinh nghiệm công tác chuẩn bị, tổ chức kỳ họp thứ 17, HĐND huyện khóa XX

69/BC-TTHĐND
69/BC-TTHĐND

Báo cáo kết quả haotj động của Thường trực HĐND huyện tháng 7 năm 2020 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

65/TB-HĐND
65/TB-HĐND

Thông báo Kết quả Kỳ họp thứ 17, HĐND huyện Khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021

112/NQ-HĐND
112/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ PCT UBND huyện, nhiệm kỳ 2016 - 2021

113/NQ-HĐND
113/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện Nghi Xuân khóa XX, nhiệm kỳ 2016- 2021

114/NQ-HĐND
114/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc thôi làm nhiệm vụ địa biểu HĐND huyện Nghi Xuân khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

116/NQ-HĐND
116/NQ-HĐND

Nghị quyết nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020

117/NQ-HĐND
117/NQ-HĐND

Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019

118/NQ-HĐND
118/NQ-HĐND

Nghị quyết Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án đầu tư công năm 2020 (Lần 2)