Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Văn bản   Văn bản hội đồng

.
12/GM-TTHĐND
12/GM-TTHĐND

Giấy mời dự phiên họp thường ky tháng 6/2020

13/GM-TTHĐND
13/GM-TTHĐND

Giấy mời Thảo luận Tổ đại biểu HĐND tỉnh trước Kỳ họp thứ 15

46/TB-HĐND
46/TB-HĐND

Thông báo Điều chỉnh thời gian tổ chức Kỳ họp thứ 16 (Kỳ họp bất thường), Hội đồng nhân dân huyện Khóa XX

09/GM-TTHĐND
09/GM-TTHĐND

Giấy mời tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

09/GM-TTHĐND
09/GM-TTHĐND

Giấy mời Hội nghị tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

45/TTHĐND-VP
45/TTHĐND-VP

Công văn về việc phân công thẩm tra nội dung của UBND huyện trình HĐND huyện

43/BC-TTHĐND
43/BC-TTHĐND

Báo cáo Tổng hợp ý kiến cử tri tại Hội nghị tiếp xúc với Đại biểu HĐND tỉnh trước kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XVII

08/GM-TTHĐND
08/GM-TTHĐND

Giấy mời Hội nghị Tiếp xúc cử tri cho đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND huyện trước Kỳ họp thường lệ giữa năm 2020

42/TB-TTHĐND
42/TB-TTHĐND

Thông báo điều chỉnh thời gian tổ chức Hội nghị TXCT của đại biểu HĐND huyện trước Kỳ họp thứ 16 tại các xã: Xuân Mỹ và Cổ Đạm

41/TB-TTHĐND
41/TB-TTHĐND

Thông báo điều chỉnh thời gian tổ chức Hội nghị TXCT của đại biểu HĐND huyện trước Kỳ họp thứ 16 tại xã Xuân Lĩnh

36/TTHĐND-VP
36/TTHĐND-VP

Công văn về việc đăng ký thời gian, địa điểm tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

35/TTHĐND-VP
35/TTHĐND-VP

Công văn về việc đăng ký địa điểm tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XVII

07/GM-TTHĐND
07/GM-TTHĐND

Giấy mời họp Phiên họp thường kỳ tháng 5 năm 2020

33/TTHĐND-VP
33/TTHĐND-VP

Công văn về việc thống nhất kế hoạch TXCT trước kỳ họp thư16 HĐND huyện khóa XX

31/TTHĐND-VP
31/TTHĐND-VP

Công văn về việc điều chỉnh dự toán và hỗ trợ kinh phí cho các xã sáp nhập