Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Văn bản   Văn bản hội đồng

.
27/TTHĐND-VP
27/TTHĐND-VP

Công văn về việc thẩm tra các nội dung của UBND huyện trình Thường trực HĐND huyện

26/TTHĐND-VP
26/TTHĐND-VP

Công văn về việc thẩm tra các nội dung của UBND huyện trình Thường trực HĐND huyện

25/QĐ-TTHĐND
25/QĐ-TTHĐND

Quyết định thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 về sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố

82/NQ-HĐND
82/NQ-HĐND

Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng các dự án đầu tư công năm 2020

81/NQ-HĐND
81/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc phân loại đơn vị hành chính huyện Nghi Xuân

80/NQ-HĐND
80/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc chỉ định triệu tập viên tổ chức kỳ họp thứ 11 (Kỳ họp bất thường) HĐND xã Xuân Lam

06/GM-TTHĐND
06/GM-TTHĐND

Giấy mời Kỳ họp thứ 15 (Kỳ họp bất thường), Hội đồng nhân dân huyện khóa XX

20/TTHĐND-VP
20/TTHĐND-VP

Công văn về việc thẩm tra các nội dung của UBND huyện trình Thường trực HĐND huyện

18/QĐ-TTHĐND
18/QĐ-TTHĐND

Quyết định thành lập Đoàn giám sát tình hình quy hoạch và thực hiện quy hoạch về Xây dựng NTM trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2020

05/GM-TTHĐND
05/GM-TTHĐND

Giấy mời họp thường kỳ Hội đồng nhân dân huyện tháng 3/2020

04/GM-TTHĐND
04/GM-TTHĐND

Giấy mời phiên họp của Thường trực HĐND huyện

79/NQ-HĐND
79/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2016-2021

09/TTHĐND-VP
09/TTHĐND-VP

Công văn về việc thẩm tra các nội dung của UBND huyện trình Thường trực HĐND huyện

08/QĐ-TTHĐND
08/QĐ-TTHĐND

Quyết định thành lập Đoàn khảo sát tình hình bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện

06/QĐ-TTHĐND
06/QĐ-TTHĐND

Quyết định thành lập Đoàn Khảo sát việc triển khai thực hiện đề án sản xuất vụ Xuân trên địa bàn huyện năm 2020