Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Văn bản   Văn bản QPPL

.
529/QĐ-CTUBND
529/QĐ-CTUBND

Quyết định về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND huyện và UBND huyện hết hiệu lực thi hành năm 2020

111/NQ-HĐND
111/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ PCT HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021

01/2017/QĐ-UBND
01/2017/QĐ-UBND

Quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của phòng Tư pháp

02/2017/QĐ-UBND
02/2017/QĐ-UBND

Quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Văn phòng HĐND-UBND huyện Nghi Xuân

01/2016/QĐ-UBND
01/2016/QĐ-UBND

Quyết định Ban hành quy chế thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn huyện Nghi Xuân

08/2015/QĐ-UBND
08/2015/QĐ-UBND

Ban hành kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2016

07/2015/QĐ-UBND
07/2015/QĐ-UBND

Quyết định ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp

06/2015/QĐ-UBND
06/2015/QĐ-UBND

Quyết định ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ

05/2015/QĐ-UBND
05/2015/QĐ-UBND

Quyết định ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra huyện

01/2015/QĐ-UBND
01/2015/QĐ-UBND

Quyết định ban hành Kế hoạch phổ biến GDPL năm 2015

09/2013/QĐ-UBND
09/2013/QĐ-UBND

Quyết định ban hành Quy chế tuyển dụng viên chức các trường Mầm non công lập

06/2013/QĐ-UBND
06/2013/QĐ-UBND

Quyết định ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành phòng, chống mại dâm huyện Nghi Xuân