Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Văn bản   Báo cáo

.
121/BC-UBND
121/BC-UBND

Báo cáo Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2025 (Lần 2)

120/BC-UBND
120/BC-UBND

Báo cáo Tình hình triển khai thực hiện xây dựng đô thị văn minh 03 tháng đầu năm 2021 và nhiệm vụ trong thời gian tới

113/BC-UBND
113/BC-UBND

Báo cáo Tình hình, kết quả triển khai thi hành Luật Hóa chất

114/BC-UBND
114/BC-UBND

Báo cáo Kết quả triển khai Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 26/5/2020 của Chính phủ

115/BC-UBND
115/BC-UBND

Báo cáo Kết quả giải quyết đơn thư KNTC, kiến nghị phản ánh Quý I và nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2021

116/BC-UBND
116/BC-UBND

Báo cáo kết quả công tác bồi thường, hỗ trợ thiệt hại sự cố môi trường biển

117/BC-UBND
117/BC-UBND

Báo cáo tình hình thu hút đầu tư và kết quả triển khai thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn huyện Nghi Xuân (Thời điểm báo cáo từ 01/01/2012 đến 30/3/2021)

118/BC-UBND
118/BC-UBND

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 114/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh quy định về phân cấp quản lý tài sản công trên địa bàn tỉnh

111/BC-UBND
111/BC-UBND

Báo cáo Kết quả thực hiện các kiến nghị, đề xuất của Ban pháp chế tại Báo cáo số 122/BC-ĐGS ngày 06/12/2016 của Đoàn giám sát HĐND tỉnh

112/BC-UBND
112/BC-UBND

Báo cáo về việc thực hiện Kết luận thanh tra số 124/KL-TTr ngày 30/7/2020 của Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

108/BC-UBND
108/BC-UBND

Báo cáo Kết quả thực hiện các dự án đầu tư nâng cấp công trình đê điều trên địa bàn huyện Nghi Xuân giai đoạn 2016-2021

110/BC-UBND
110/BC-UBND

Báo cáo Kết quả triển khai thực hiện các nội dung về quản lý, đầu tư, khai thác công trình đê điều, thủy lợi trên địa bàn huyện

107/BC-UBND
107/BC-UBND

Báo cáo Tổng kết việc thực hiện Nghị định số 27/2015/NĐ-CP ngày 10/3/2015 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú”

106/BC-UBND
106/BC-UBND

Báo cáo tổng kết Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 – 2020

104/BC-UBND
104/BC-UBND

Báo cáo sơ kết 01 năm phòng chống dịch COVID