Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Văn bản   Báo cáo

.
434/BC-UBND
434/BC-UBND

Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách tư pháp quý III năm 2019 trên địa bàn huyện

435/BC-UBND
435/BC-UBND

Báo cáo tình hình công tác quản lý, khai thác, sử dụng rừng, đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện, giai đoạn 2016-2019

431/BC-UBND
431/BC-UBND

Báo cáo kết quả rà soát các cuộc Thanh tra kinh tế - xã hội, việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của kiểm toán nhà nước năm 2018

469/BC-UBND
469/BC-UBND

Báo cáo thiệt hại do cháy rừng gây ra trên địa bàn huyện năm 2019

471/BC-UBND
471/BC-UBND

Báo cáo Cung cấp số liệu phục vụ thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, sử dụng tài sản công là nhà, đất

472/BC-UBND
472/BC-UBND

Báo cáo Đăng ký kế hoạch thực hiện làm đường GTNT, rãnh thoát nước theo cơ chế hỗ trợ xi măng và và duy tu bảo dưỡng đường giao thông năm 2020

466/BC-UBND
466/BC-UBND

Báo cáo Kết quả tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 550 năm thành lập huyện Nghi Xuân và Hội thảo khoa học về “Định hướng phát triển Kinh tế - xã hội Nghi Xuân đến năm 2030 và những năm tiếp theo”

468/BC-UBND
468/BC-UBND

Báo cáo thông tin chi tiết các Khu đất tái định cư được đầu tư từ nguồn Ngân sách Trung ương, Trái phiếu chính phủ

465/BC-UBND
465/BC-UBND

Báo cáo Kết quả thực hiện năm 2019 xây dựng kế hoạch kiên cố hoá kênh mương 2020

462/BC-UBND
462/BC-UBND

Báo cáo nợ đọng xây dựng cơ bản và cân đối nguồn lực trong xây dựng NTM huyện Nghi Xuân

463/BC-UBND
463/BC-UBND

Báo cáo Kết quả triển khai thực hiện Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác

460/BC-UBND
460/BC-UBND

Báo cáo kết quả vốn đối ứng từ NSĐP thực hiện chương trình xâu dựng NTM giai đoạn 2016-2019

458/BC-UBND
458/BC-UBND

Báo Cáo doanh nghiệp sản xuất kinh doanh sử dụng hóa chất trên địa bàn

459/BC-UBND
459/BC-UBND

Báo cáo Kết quả rà soát ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện đảm bảo đồng bộ với các quy hoạch hết hiệu lực

461/BC-UBND
461/BC-UBND

Báo cáo kết quả thực hiện chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2018-2019