Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Văn bản   Báo cáo

.
268/BC-UBND
268/BC-UBND

Báo cáo Kết quả thực hiện cuộc vận động xây dựng phong trào “Văn hoá giao thông với bình yên sông nước” năm 2020

265/BC-UBND
265/BC-UBND

Báo cáo Công tác quản lý trật tự xây dựng, quản lý chất lượng các công trình xây dựng Quý II năm 2020, trên địa bàn huyện Nghi Xuân

265/BC-UBND
265/BC-UBND

Báo cáo Công tác quản lý trật tự xây dựng, quản lý chất lượng các công trình xây dựng Quý II năm 2020, trên địa bàn huyện Nghi Xuân

266/BC-UBND
266/BC-UBND

Báo cáo kết quả công tác chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã và kết quả hoạt động của kinh tế tập thể, hợp tác xã 6 tháng đầu năm 2020, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

267/BC-UBND
267/BC-UBND

Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình hành động Quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2014-2020

255/BC-UBND
255/BC-UBND

Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện đào tạo nghề giai đoạn 2016-2220; kế hoạch đào tạo nghề giai đoạn 2021-2025

260/BC-UBND
260/BC-UBND

Báo cáo Kết quả kiểm tra, rà soát các dự án đầu tư có sử dụng đất do Ủy ban nhân dân huyện chấp thuận chủ trương đầu tư

256/BC-UBND
256/BC-UBND

Báo cáo kết quả thực hiện công tác bảo trợ xã hội 6 tháng đầu; kế hoạch 6 tháng cuối năm 2002

259/BC-UBND
259/BC-UBND

Báo cáo Kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hoà giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật trong 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020

250/BC-UBND
250/BC-UBND

Báo cáo kết quả thực hiện Đô thị văn minh 6 tháng đầu năm 2020

252/BC-UBND
252/BC-UBND

Báo cáo Tình hình thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ và Chị thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ

254/BC-UBND
254/BC-UBND

Báo cáo thực hiện Chỉ thị số 42 của Tỉnh ủy, chương trình hành động số 64 của UBND tỉnh

246/BC-UBND
246/BC-UBND

Báo cáo thống kê ngành xây dựng 6 tháng đầu năm 2020 Theo Thông tư 07/2018/TT-BXD

247/BC-UBND
247/BC-UBND

Báo cáo tình hình thực hiện nguồn vốn đầu tư công ngân sách TW thực hiện Chương trình MTQG

243/BC-UBND
243/BC-UBND

Báo cáo triển khai tháng hành động về ATVSLĐ năm 2020