Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Văn bản   Báo cáo

.
79/BC-UBND
79/BC-UBND

Báo cáo Tình hình thực hiện Thông tư số 12/2011/TT-BTP và Thông tư số 24/2014/TT-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về sử dụng biểu mẫu nuôi con nuôi trên địa bàn huyện

77/BC-UBND
77/BC-UBND

Báo cáo Tình hình thực hiện và giải ngân các dự án sử dụng vốn dự phòng NSTW năm 2018

79/BC-UBND
79/BC-UBND

Báo cáo Tình hình thực hiện Thông tư số 12/2011/TT-BTP và Thông tư số 24/2014/TT-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về sử dụng biểu mẫu nuôi con nuôi trên địa bàn huyện

72/BC-UBND
72/BC-UBND

Báo cáo cải cách hành chính quý I/2020

76/BC-UBND
76/BC-UBND

Báo cáo Về tình hình triển khai thực hiện đô thị thông minh

71/BC-UBND
71/BC-UBND

Báo cáo Đánh giá hiện trạng công trình đê điều và phương án hộ đê năm 2020

70/BC-UBND
70/BC-UBND

Báo cáo Tổng kết thực hiện Đề án phát triển y tế biển, đảo Việt Nam giai, giai đoạn 2013 - 2020

68/BC-UBND
68/BC-UBND

Báo cáoTổng kết việc thực hiện theo Thông tư số 03/2013/TT-TTCP và QĐ số 68/2014/QĐ-UBND tỉnh ngày 13/10/2014 quy định Báo cáo thanh tra

69/BC-UBND
69/BC-UBND

Báo cáo Kết quả kiểm tra, rà soát các công trình hồ chứa hư hỏng xuống cấp cần đề xuất khắc phục, sửa chữa

65/BC-UBND
65/BC-UBND

Báo cáo Tình hình thực hiện chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản

333/UBND-TCKH
333/UBND-TCKH

Công văn về việc hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp do tác động của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona (COVID-19)

67/BC-UBND
67/BC-UBND

Báo cáo Tình hình, kết quả kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa năm 2019

66/BC-UBND
66/BC-UBND

Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 04/03/2005 của Ban Bí thư về việc đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

60/BC-UBND
60/BC-UBND

Báo cáo Kết quả rà soát các dự án thực hiện trên các khu đất không phải thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, đất do nhà nước quản lý

61/BC-UBND
61/BC-UBND

Báo cáo Kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 và đề xuất các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025