Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Văn bản   Báo cáo

.
321/BC-UBND
321/BC-UBND
09:48 - 29/07/2019

Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nghị định số 94/2014/NĐ-CP về quỹ phòng chống thiên tai

320/BC-UBND
320/BC-UBND
09:49 - 29/07/2019

báo cáo kế hoạch đấu thầu rộng rãi qua mạng trên địa bàn huyện Nghi Xuân

313/BC-UBND
313/BC-UBND
09:35 - 24/07/2019

Báo cáo Kết quả triển khai thực hiện tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm trong xây dwungj xã, huyện nông thôn mới giai đoạn 2010-2020

314/BC-UBND
314/BC-UBND
09:36 - 24/07/2019

Báo cáo công tác quản lý, cụm công nghiệp trên địa bàn

316/BC-UBND
316/BC-UBND
09:39 - 24/07/2019

Báo cáo đánh giá về nguy cơ tham nhũng, đánh giá lợi ích nhóm trong ban hành văn bản QPPL; rà soát và đánh giá đề xuất hoàn thiện pháp luật về xử lý đối với hành vi nhũng nhiễu

317/BC-UBND
317/BC-UBND
09:41 - 24/07/2019

Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng nguồn kinh phí muua sắm trang thieeys bị trường học và hỗ trợ cơ sở vật chất trường học trên địa bàn

310/BC-UBND
310/BC-UBND
17:11 - 22/07/2019

Báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo

309/BC-UBND
309/BC-UBND
17:12 - 22/07/2019

Báo cáo kết quả soát xét các khu vực rừng trọng điểm có nguy cơ cháy cao trên địa bàn huyện

305/BC-UBND
305/BC-UBND
18:12 - 19/07/2019

Báo cáo số liệu rác thải sinh hoạt phát sinh trên địa bàn và đăng ký nhu cầu xywr lý rác tại Nhà máy điện rác

304/BC-UBND
304/BC-UBND
18:13 - 19/07/2019

Báo cáo kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2019

302/ BC-UBND
302/ BC-UBND
19:10 - 17/07/2019

Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 06/7/2018, Kế hoạch số 328/KH-UBND ngày 11/10/2018 trên địa bàn huyện Nghi Xuân

301/ BC-UBND
301/ BC-UBND
19:51 - 16/07/2019

Báo cáo khả năng cân đối nguồn vốn để bố trí xây dựng mới cho các công trình từ nguồn tăng thu năm 2019

297/ BC-UBND
297/ BC-UBND
19:47 - 15/07/2019

Báo cáo công bố danh sách các tổ chức, cá nhân giám định tư pháp xây dựng trên địa bàn huyện Nghi Xuân

298/ BC-UBND
298/ BC-UBND
19:48 - 15/07/2019

Báo cáo kết quả thực hiện các chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng, trên địa bàn huyện Nghi Xuân

299/ BC-UBND
299/ BC-UBND
19:49 - 15/07/2019

Báo cáo tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong phòng chống dịch tả lợn Châu Phi