Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Công khai minh bạch thông tin   Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

.
356/UBND-NV
356/UBND-NV
08:26 - 09/03/2021

Công văn về việc báo cáo dân số, cử tri, số đơn vị bầu cử, dự kiến số khu vực bỏ phiếu đại biểu HĐND cấp xã

336/UBND-TP
336/UBND-TP
10:14 - 08/03/2021

Công văn về việc tuyên truyền phổ biến pháp luật về bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

288/UBND-NV
288/UBND-NV
17:43 - 02/03/2021

Công văn về việc cử cán bộ, công chức tham gia Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026

11/BC-UBBC
11/BC-UBBC
17:26 - 22/02/2021

Báo cáo tình hình triển khai thực hiện công tác Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026

251/UBND-NV
251/UBND-NV
20:11 - 22/02/2021

Công văn về hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

10/TB-UBBC
10/TB-UBBC
17:25 - 19/02/2021

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu HDND huyện Nghi Xuân, nhiệm kỳ 2021 - 2026

9/QĐ-UBBC
9/QĐ-UBBC
09:53 - 18/02/2021

Quyết định ấn định số đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử

08/GM-UBBC
08/GM-UBBC
09:54 - 18/02/2021

Giấy mời họp Uỷ ban bầu cử huyện

223/UBND-NV
223/UBND-NV
14:25 - 08/02/2021

Công văn về việc chia đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026

222/UBND-NV
222/UBND-NV
14:26 - 08/02/2021

Công văn về việc báo cáo số liệu thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

6/QĐ-UBBC
6/QĐ-UBBC
17:24 - 05/02/2021

Quyết định thành lập Tổ giúp việc Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026

10/HĐND-NV
10/HĐND-NV
15:34 - 01/02/2021

Công văn về việc dự kiến cơ cấu, thành phần và số lượng người được giới thiệu ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2021 -2026

11/TB-HĐND
11/TB-HĐND
22:21 - 01/02/2021

Thông báo Dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khoá XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

03/KH-UBBC
03/KH-UBBC
11:06 - 28/01/2021

Kế hoạch thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

04/UBBC
04/UBBC
11:07 - 28/01/2021

Công văn về việc lập dự toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026