Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Công khai minh bạch thông tin   Các thủ tục hành chính cấp huyện

.
Quyết định số 3747/QĐ-UBND ngày 22/11/2019 của UBND tỉnh Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính liên thông thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Lao động - Thương binh
Quyết định số 3698/QĐ-UBND ngày 15/11/2019 của UBND tỉnh Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch áp d
Quyết định số 3237/QĐ-UBND ngày 30/9/2019 của UBND tỉnh Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Giáo dục và Đào tạo áp dụng tại UB
Quyết định số 3239/QĐ-UBND ngày 30/9/2019 của UBND tỉnh Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Nông nghiệp và PTNT áp dụng tại UBN
Quyết định số 2941/QĐ-UBND ngày 05/9/2019 của UBND tỉnh Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Kế hoạch và Đầu tư áp dụng tại UBND
Quyết định số 2707/QĐ-UBND ngày 12/8/2019 của UBND tỉnh Về việc Công bố danh mục và quy trình nội bộ TTHC thuộc thẩm quyền quản lý ngành Giao thông Vận tải áp dụng tại UBND cấp huyện trên đị
Quyết định số 2610/QĐ-UBND ngày 05/8/2019 của UBND tỉnh Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Tư pháp áp dụng tại UBND cấp huyện
Quyết định số 2605/QĐ-UBND ngày 05/8/2019 của UBND tỉnh Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội á
Quyết định số 2386/QĐ-UBND ngày16/7/2019 của UBND tỉnh Về việc công bố Danh mục vàQuy trìnhnội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Y tế áp dụng tại UBND cấp huyện trên
Quyết định số 2387/QĐ-UBND ngày 16/7/2019 của UBND tỉnh Về việc công bố Danh mục vàQuy trìnhnội bộ thủ tục hành chính liên thông giữa Sở Y tế và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Quyết định số 2282/QĐ-UBND ngày 05/7/2019 của UBND tỉnh Về việc công bố Danh mục và Quy trìnhnội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Xây dựng áp dụng tại UBND cấp huyện
Quyết định số 1925/QĐ-UBND ngày 24/6/2019 của UBND tỉnh Công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Thông tin và Truyền thông áp dụng tại UBND
Quyết định số 1688/QĐ-UBND ngày 06/6/2019 của UBND tỉnh Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Công Thương áp dụng tại UBND cấp hu
Quyết định số 1647/QĐ-UBND ngày 03/6/2019 của UBND tỉnh Về việc công bố danh mục và quy trình thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế đ
Quyết định số 1417/QĐ-UBND ngày 15/5/2019 của UBND tỉnh Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp h