Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Công khai minh bạch thông tin   Các thủ tục hành chính cấp huyện

.
3639/QĐ-UBND
3639/QĐ-UBND

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGÀNH KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ: Công bố thủ tục hành chính ngành Kế hoạch - Đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

1505/QĐ-PCHT
1505/QĐ-PCHT

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGÀNH ĐIỆN LỰC: Công bố thủ tục hành chính ngành Điện lực

2733/QĐ-UBND
2733/QĐ-UBND

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGÀNH THÔNG TIN - TRUYỀN THÔNG: Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

3648/QĐ-BQP
3648/QĐ-BQP

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGÀNH QUỐC PHÒNG: Công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực chính sách thuộc chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng

2349/QĐ-UBND
2349/QĐ-UBND

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGÀNH GIAO THÔNG - VẬN TẢI: Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải và UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

1696/QĐ-UBND
1696/QĐ-UBND

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGÀNH Y TẾ: Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

1515/QĐ-UBND
1515/QĐ-UBND

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGÀNH GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO: Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

2645/QĐ-UBND
2645/QĐ-UBND

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN: công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện, UBND cấp xãtrên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

2416/QĐ-UBND
2416/QĐ-UBND

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGÀNH TÀI CHÍNH: Công bố thủ tục hành chính ngành Tài chính thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

96/NĐ-CP
96/NĐ-CP

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGÀNH CÔNG AN: Công bố thủ tục hành chính ngành Công an

881/QĐ-UBND
881/QĐ-UBND

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGÀNH THANH TRA: Công bố các thủ tục hành chính ngành Thanh tra, lĩnh vực khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

1500/QĐ-BTC
1500/QĐ-BTC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGÀNH THUẾ: Công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực quản lý thuế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính