Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Công khai minh bạch thông tin   Các thủ tục hành chính cấp huyện

.
Quyết định số 1505/QĐ-UBND ngày 15/10/2018 của Công ty Điện lực Hà Tĩnh Về việc Công bố các TTHC ngành Điện lực áp dụng tại Trung tâm Hành chính công tỉnh và huyện
Quyết định số 1227/QĐ-UBND ngày 27/4/2018 của UBND tỉnh Về việc công bố Danh mục TTHC trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Nội vụ áp dụng tại UBND cấp huyện
Quyết định số 2416/QĐ-UBND ngày 26/8/2016 của UBND tỉnh Về việc công bố TTHC thẩm quyền quản lý ngành Tài chính áp dụng tại UBND cấp huyện trên địa bàn Hà Tĩnh
Quyết định số 1870/QĐ-UBND ngày 08/7/2016 của UBND tỉnh Về việc công bố TTHC thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Nội vụ áp dụng tại UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Quyết định số 2443/QĐ-UBND ngày 25/6/2015 của UBND tỉnh Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý  của ngành Nội vụ áp dụng tại UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Quyết định số 1925/QĐ-UBND ngày 27/4/2015 của UBND tỉnh Về việc công bố TTHC thuộc thẩm quyền quản lý của  ngành Tài nguyên và Môi trường áp dụngtại UBND cấp huyện  trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Quyết định số 881/QĐ-UBND ngày 16/3/2015 của UBND tỉnh Về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo  thuộc phạm vi, chức năng quản lý của ngành Thanh tra  trên địa
Quyết định số 1870/QĐ-UBND ngày 08/7/2016 của UBND tỉnh Về việc công bố TTHC thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Nội vụ áp dụng tại UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Quyết định số 881/QĐ-UBND ngày 16/3/2015 của UBND tỉnh Về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc phạm vi, chức năng quản lý của ngành Thanh tra  trên địa