Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Công khai minh bạch thông tin   Chiến lược định hướng, quy hoạch

.
2711/QĐ-UBND
2711/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Nghi Xuân tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050

124/BC-UBND
124/BC-UBND

Báo cáo đề xuất nội dung đưa vào Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050

01/CTr-UBND
01/CTr-UBND

Chương trinh triển khai nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018

526/BC-UBND
526/BC-UBND

Báo cáo thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH các vùng biển, đảo, hành lang kinh tế, vành đai kinh tế biển, vùng kinh tế trọng điểm đã được phê duyệt

25/NQ-HĐND
25/NQ-HĐND

Thông qua phương án điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh

367/BC-UBND
367/BC-UBND

Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thị trường xuất khẩu gạo giai đoạn 2017-2020, định hướng đến 2030 trên địa bàn huyện Nghi Xuân

23/NQ-HĐND
23/NQ-HĐND

Nghị quyết về nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2017

305/BC-UBND
305/BC-UBND

Báo cáo tình hình thực hiện quy hoạch, đề xuất điều chỉnh quy hoạch chăn nuôi, vùng chăn nuôi tập trung và quy hoạch cơ sở, vùng cơ sở chăn nuôi lợn tập trung trên địa bàn huyện Nghi Xuân

72/2015/NQ-HĐND
72/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết về nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2015