Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Công khai minh bạch thông tin   Chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư

.
538/UBND-TCKH
538/UBND-TCKH

Công văn về việc đăng ký kế hoạch hỗ trợ thực hiện chính sách nông nghiệp, nông thôn năm 2021 theo Nghị quyết số 123/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh

510/HD-UBND
510/HD-UBND

Công văn về việc tiêu chí, trình tự, thủ tục xét, đánh giá “Tổ dân phố văn minh đô thị” trên địa bàn huyện Nghi Xuân

501/UBND-TCKH
501/UBND-TCKH

Công văn về việc đề xuất thẩm định bổ sung kết quả nghiệm thu chính sách hỗ trợ Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2020 theo Nghị quyết số 123/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh

1187/QĐ-UBND
1187/QĐ-UBND

Quyết định thành lập Tổ tư vận, hướng thực hiện Nghị quyết 135/NQ-HĐND về chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới

1190/QĐ-UBND
1190/QĐ-UBND

Quyết định hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 137/NQ-HĐND ngày 25/12/2020 của HĐND huyện về việc thông qua Đề án phân loại rác sinh hoạt, xử lý rác hữu cơ tại nguồn và chính sách về bảo vệ môi trường giai đoạn 2021-2023

1174/QĐ-UBND
1174/QĐ-UBND

Quyết định quy định thực hiện Nghị quyết 134/NQ-HĐND của HĐND huyện

1175/QĐ-UBND
1175/QĐ-UBND

Quyết định ban hànhQuy định hướng dẫn trình tự, hồ sơ thủ tục thực hiện chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Nghi Xuân giai đoạn 2021-2023 theo Nghị quyết số 135/NQ-HĐND ngày 25/12/2020 của HĐND huyện

1054/QĐ-UBND
1054/QĐ-UBND

Quyết định ban hành Quy định hướng dẫn thực hiện cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp và các làng nghề huyện Nghi Xuân giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo theo Nghị quyết số 138/NQ-HĐND ngày 25/12/2020 của Hội đồng nhân dân huyện

1055/QĐ-UBND
1055/QĐ-UBND

Quyết định hướng dẫn trình tự, hồ sơ thủ tục thực hiện chính sách hỗ trợ chỉnh trang đô thị và xây dựng thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị, giai đoạn 2021- 2023 theo Nghị quyết số 136/NQ-HĐND ngày 25/12/2020 của HĐND huyện

277/UBND-KTHT
277/UBND-KTHT

Công văn về việc rà soát, đề xuất hỗ trợ kinh phí năm 2021 theo Nghị quyết số 86/2018/NQ-HĐND về một số chính sách phát triển CN-TTCN

246/UBND-TCKH
246/UBND-TCKH

Công văn về việc đôn đốc tổng hợp, đề xuất thẩm định kết quả nghiệm thu chính sách hỗ trợ Chương trình OCOP năm 2020 theo Nghị quyết số 123/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh

247/UBND-TCKH
247/UBND-TCKH

Công văn về việc đôn đốc triển khai thực hiện các Nghị quyết hỗ trợ chính sách của HĐND huyện

248/UBND-TCKH
248/UBND-TCKH

Công văn về việc xây dựng kế hoạch dự kiến danh mục dự kiến phân bổ kinh phí chính sách phát triển du lịch

338/QĐ-UBND
338/QĐ-UBND

Quyết định về việc tuyển dụng viên chức (Bà Trần Thị Bảo Thoa)

134/NQ-HĐND
134/NQ-HĐND

Nghị quyết Về việc ban hành một số chính sách phát triển Văn hóa, Truyền thông và Du lịch trên địa bàn huyện, giai đoạn 2021-2023