Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Công khai minh bạch thông tin   Chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư

.
134/NQ-HĐND
134/NQ-HĐND

Nghị quyết Về việc ban hành một số chính sách phát triển Văn hóa, Truyền thông và Du lịch trên địa bàn huyện, giai đoạn 2021-2023

135/NQ-HĐND
135/NQ-HĐND

Nghị quyết Về việc ban hành chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện giai đoạn 2021- 2023

136/NQ-HĐND
136/NQ-HĐND

Nghị quyết Về việc Quy định cụ thể một số chính sách hỗ trợ chỉnh trang đô thị và xây dựng thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị, giai đoạn 2021- 2023

137/NQ-HĐND
137/NQ-HĐND

Nghị quyết Về việc thông qua Đề án phân loại rác sinh hoạt, xử lý rác hữu cơ tại nguồn giai đoạn 2021 – 2023 và ban hành chính sách về bảo vệ môi trường

138/NQ-HĐND
138/NQ-HĐND

Nghị quyết Về việc thông qua Đề án hỗ trợ phát triển phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp và các làng nghề huyện Nghi Xuân giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo

55/QĐ-UBND
55/QĐ-UBND

Quyết định cấp kinh phí hỗ trợ thực hiện chính sách phát triển thương mại nông thôn năm 2019 theo Nghị quyết số 123/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh

61/NQ-HĐND
61/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc triển khai thí điểm Đề án phân loại rác sinh hoạt, xử lý rác hữu cơ tại nguồn và ban hành một số chính sách bảo vệ môi trường

51/2019/NQ-HĐND
51/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết Quyết định chủ trương đầu tư dự án Trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ thị trấn Xuân An

49/2018/NQ-HĐND
49/2018/NQ-HĐND

Nghị quyết ban hành quy định số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn huyện giai đoạn 2019-2020

26/2016/NQ-ĐND
26/2016/NQ-ĐND

Nghị quyết hỗ trợ ngân sách cho hoạt động vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt của các hộ gia đình, cá nhân không kinh doanh trên địa bàn các xã, thị trấn

02/2016/NQ-HĐND
02/2016/NQ-HĐND

Một số chính sách phát triển NN, NT

170/BC-UBND
170/BC-UBND

Báo cáo công tác xúc tiến đầu tư giai đoạn 2016 - 2020

107/2016/QH13
107/2016/QH13

Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

84/2015/NQ-HĐND
84/2015/NQ-HĐND

Thông qua đề án trường trọng điểm

80/2015/NQ-HĐND
80/2015/NQ-HĐND

Thông qua đền án trồng thử một số giống cây trên địa bàn huyện