Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Công khai minh bạch thông tin   Chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư

.
26/2016/NQ-ĐND
26/2016/NQ-ĐND

Nghị quyết hỗ trợ ngân sách cho hoạt động vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt của các hộ gia đình, cá nhân không kinh doanh trên địa bàn các xã, thị trấn

02/2016/NQ-HĐND
02/2016/NQ-HĐND

Một số chính sách phát triển NN, NT

170/BC-UBND
170/BC-UBND

Báo cáo công tác xúc tiến đầu tư giai đoạn 2016 - 2020

107/2016/QH13
107/2016/QH13

Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

84/2015/NQ-HĐND
84/2015/NQ-HĐND

Thông qua đề án trường trọng điểm

80/2015/NQ-HĐND
80/2015/NQ-HĐND

Thông qua đền án trồng thử một số giống cây trên địa bàn huyện

78/2015/NQ-HĐND
78/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết thông qua đề án chợ

96/2015/TT-BTC
96/2015/TT-BTC

Thông tư Hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính

14/ 2015/QĐ-UBND
14/ 2015/QĐ-UBND

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 17/01/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định về việc hỗ trợ lãi suất cho các khách hàng vay vốn tại các Tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

70/2014/QĐ-UBND
70/2014/QĐ-UBND

Quyết định Ban hành Quy định một số cơ chế khuyến khích, ưu đãi trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

90/2014/NQ-HĐND
90/2014/NQ-HĐND

Nghị quyết ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn thực hiện Tái cơ cấu ngành nông nghiệp Hà Tĩnh theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới

26/ 2014/QĐ-UBND
26/ 2014/QĐ-UBND

Về việc ban hành một số chính sách khuyến khích phát triển bảo quản, chế biến và tiêu thụ sản phẩm chủ yếu của tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020

78/2014/TT-BTC
78/2014/TT-BTC

Thông tư hướng dẫn thi hành nghị định số 218/2013/nđ-cp ngày 26/12/2013 của chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp

23/2014/QĐ-UBND
23/2014/QĐ-UBND

Quyết định ban hành Quy định về việc thực hiện hỗ trợ lãi suất vay vốn tại các tổ chức tín dụng để phát triển sản xuất từ nguồn vốn chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

46/2014/NĐ-CP
46/2014/NĐ-CP

Nghị định Quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước