Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Công khai minh bạch thông tin   Chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư

.
55/QĐ-UBND
55/QĐ-UBND

Quyết định cấp kinh phí hỗ trợ thực hiện chính sách phát triển thương mại nông thôn năm 2019 theo Nghị quyết số 123/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh

61/NQ-HĐND
61/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc triển khai thí điểm Đề án phân loại rác sinh hoạt, xử lý rác hữu cơ tại nguồn và ban hành một số chính sách bảo vệ môi trường

51/2019/NQ-HĐND
51/2019/NQ-HĐND

Nghị quyết Quyết định chủ trương đầu tư dự án Trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ thị trấn Xuân An

49/2018/NQ-HĐND
49/2018/NQ-HĐND

Nghị quyết ban hành quy định số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn huyện giai đoạn 2019-2020

26/2016/NQ-ĐND
26/2016/NQ-ĐND

Nghị quyết hỗ trợ ngân sách cho hoạt động vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt của các hộ gia đình, cá nhân không kinh doanh trên địa bàn các xã, thị trấn

02/2016/NQ-HĐND
02/2016/NQ-HĐND

Một số chính sách phát triển NN, NT

170/BC-UBND
170/BC-UBND

Báo cáo công tác xúc tiến đầu tư giai đoạn 2016 - 2020

107/2016/QH13
107/2016/QH13

Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

84/2015/NQ-HĐND
84/2015/NQ-HĐND

Thông qua đề án trường trọng điểm

80/2015/NQ-HĐND
80/2015/NQ-HĐND

Thông qua đền án trồng thử một số giống cây trên địa bàn huyện

78/2015/NQ-HĐND
78/2015/NQ-HĐND

Nghị quyết thông qua đề án chợ

96/2015/TT-BTC
96/2015/TT-BTC

Thông tư Hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính

14/ 2015/QĐ-UBND
14/ 2015/QĐ-UBND

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 17/01/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định về việc hỗ trợ lãi suất cho các khách hàng vay vốn tại các Tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

70/2014/QĐ-UBND
70/2014/QĐ-UBND

Quyết định Ban hành Quy định một số cơ chế khuyến khích, ưu đãi trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

90/2014/NQ-HĐND
90/2014/NQ-HĐND

Nghị quyết ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn thực hiện Tái cơ cấu ngành nông nghiệp Hà Tĩnh theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới