Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Công khai minh bạch thông tin   Chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư

.
39/QĐ-UBND
39/QĐ-UBND
22:41 - 12/01/2022

Về việc cấp kinh phí hỗ trợ thực hiện chính sách theo Nghị quyết số 137/NQ-HĐND ngày 25/12/2020 của HĐND huyện năm 2021 (đợt 1, đợt 2)

4630/QĐ-UBND
4630/QĐ-UBND
09:36 - 17/11/2021

Về việc phê duyệt danh sách và số tiền hỗ trợ thực hiện chính sách theo Nghị quyết số 123/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh (Đợt 1, năm 2021)

3457/QĐ-UBND
3457/QĐ-UBND
19:58 - 10/09/2021

Về việc phân bổ Kế hoạch hỗ trợ thực hiện chính sách phân loại rác sinh hoạt, xử lý rác hữu cơ tại nguồn và chính sách về bảo vệ môi trường năm 2021 (Theo Nghị quyết số 137/NQ-HĐND ngày 25/12/2020 của HĐND huyện)

2840/QĐ-UBND
2840/QĐ-UBND
16:48 - 30/07/2021

Quyết định phân bổ chi tiết Kế hoạch hỗ trợ thực hiện chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn và cơ chế xây dựng nông thôn mới năm 2021 (theo Nghị quyết số 123/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh)

1237/UBND-NN
1237/UBND-NN
22:19 - 15/07/2021

Công văn về việc triển khai chính sách hỗ trợ mô hình phá bờ vùng, bờ thử nhỏ thành ô thửa lớn và hỗ trợ đầu tư mua máy bay phun thuộc BVTV theo Nghị quyết số 15/NQ-HĐND.

2698/QĐ-UBND
2698/QĐ-UBND
22:38 - 15/07/2021

Quyết định vè việc ban hành hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 15/NQ-HĐND về một số chính sách hỗ trợ phá bờ vùng bờ thửa nhỏ hình thành ô thửa lớn và hỗ trợ mua máy bay phun thuốc BVTV giai đoạn 2021 - 2025

2631/QĐ-UBND
2631/QĐ-UBND
08:52 - 09/07/2021

Quyết định phê duyệt diện tích và kinh phí thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa năm 2021

15/NQ-HĐND
15/NQ-HĐND
16:19 - 05/07/2021

Nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ xây dựng mô hình phá bờ vùng, bờ thửa nhỏ hình thành ô thửa lớn và hỗ trợ đầu tư mua máy bay phun thuốc BVTV để nâng cao hiệu quả, giá trị sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 – 2023

186/BC-UBND
186/BC-UBND
10:19 - 11/06/2021

Báo cáo Đánh giá kết quả thực hiện chính sách theo Nghị quyết số 32/2016/NQ-HĐND, Nghị quyết số 123/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh và đề xuất chính sách giai đoạn 2021 -2025

03/ĐA-UBND
03/ĐA-UBND
17:24 - 09/06/2021

Đề án Một số chính sách hỗ trợ xây dựng mô hình phá bờ vùng, bờ thửa nhỏ hình thành ô thửa lớn và hỗ trợ đầu tư mua máy bay phun thuốc BVTV để nâng cao hiệu quả, giá trị sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 - 2023

2092/QĐ-UBND
2092/QĐ-UBND
09:38 - 07/06/2021

Quyết định cấp kinh phí hỗ trợ thực hiện chính sách xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020 theo Nghị quyết số 123/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh (Đợt 4)

1870/QĐ-UBND
1870/QĐ-UBND
22:38 - 31/05/2021

Quyết định phê duyệt hỗ trợ thực hiện chính sách xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020 theo Nghị quyết số 123/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh (Đợt 4)

635/UBND-TCKH
635/UBND-TCKH
11:07 - 20/04/2021

Công văn về việc đôn đốc xây dựng kế hoạch hỗ trợ chính sách năm 2021 theo Nghị quyết số 137/NQ-HĐND ngày 25/12/2020 của HĐND huyện.

625/UBND-TCKH
625/UBND-TCKH
10:58 - 19/04/2021

Công văn về việc rà soát lại kế hoạch kinh phí thực hiện chính sách nông nghiệp, nông thôn năm 2021 theo Nghị quyết số 123/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh

622/UBND-TCKH
622/UBND-TCKH
07:37 - 19/04/2021

Công văn về việc đôn đốc xây dựng kế hoạch hỗ trợ chính sách năm 2021 theo Nghị quyết số 135/2020/NQ-HĐND ngày 25/12/2020 của HĐND huyện.