Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Công khai minh bạch thông tin   Công tác tổ chức cán bộ

.
QĐ Về việc điều động và bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý ông Phan Thanh Là
QĐ Về việc bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý
QĐ Về việc bổ nhiệm chức danh Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự xã Xuân Liên
tb Không bổ nhiệm lại chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với công chức
QĐ Về việc bổ nhiệm chức danh Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự xã Cổ Đạm
2944 QĐ Về việc miễn nhiệm chức danh Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự xã Xuân Lĩnh
2945 QĐ Về việc bổ nhiệm chức danh Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự xã Xuân Lĩnh
1999/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm ông Hoàng Tiến Anh, Trưởng phòng TN&MT
1959/QĐ-UBND
1959/QĐ-UBND
16:03 - 03/06/2022

Phân công nhiệm vụ công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2021-2026

1959/QĐ-UBND
1959/QĐ-UBND
16:08 - 03/06/2022

Phân công nhiệm vụ công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2021-2026

1706/QĐ-UBND
1706/QĐ-UBND
09:19 - 26/05/2022

Về việc kiện toàn Ban Tiếp công dân huyện Nghi Xuân

1680/QĐ-UBND
1680/QĐ-UBND
14:28 - 24/05/2022

Về việc miễn nhiệm chức danh Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự xã Xuân Phổ

1681/QĐ-UBND
1681/QĐ-UBND
14:37 - 24/05/2022

Về việc bổ nhiệm chức danh Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự xã Xuân Phổ

1682/QĐ-UBND
1682/QĐ-UBND
14:47 - 24/05/2022

Về việc miễn nhiệm chức danh Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự xã Xuân Lĩnh

1683/QĐ-UBND
1683/QĐ-UBND
14:48 - 24/05/2022

Về việc Bổ nhiệm chức danh Chính trị viên phó Ban Chỉ huy Quân sự xã Xuân Lĩnh