Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Văn bản   Công văn

.
1515/UBND-YT
1515/UBND-YT
08:48 - 30/11/-0001

Về việc triển khai một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện

1599/UBND-TP
1599/UBND-TP
08:25 - 30/11/-0001

Công văn về việc cách thức chấm điểm và tài liệu kiểm chứng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015

97/UBND-TNMT
97/UBND-TNMT
08:57 - 30/11/-0001

Công văn về việc tham gia góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật

1515/UBND-YT
1515/UBND-YT
08:48 - 30/11/-0001

Về việc triển khai một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện

1515/UBND-YT
1515/UBND-YT
08:49 - 30/11/-0001

Về việc triển khai một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện

1515/UBND-YT
1515/UBND-YT
08:49 - 30/11/-0001

Về việc triển khai một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện

1515/UBND-YT
1515/UBND-YT
08:49 - 30/11/-0001

Về việc triển khai một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện

1515/UBND-YT
1515/UBND-YT
08:51 - 30/11/-0001

Về việc triển khai một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện

2092/UBND-LĐTBXH
2092/UBND-LĐTBXH
22:27 - 30/11/-0001

Về việc đề nghị phê duyệt đối tượng gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, theo Nghị quyết số 68/NQ-CP (đợt 4)

2092/UBND-LĐTBXH
2092/UBND-LĐTBXH
22:27 - 30/11/-0001

Về việc đề nghị phê duyệt đối tượng gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, theo Nghị quyết số 68/NQ-CP (đợt 4)

2093/UBND-LĐTBXH
2093/UBND-LĐTBXH
22:33 - 30/11/-0001

Về việc đề nghị phê duyệt đối tượng người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP (đợt 2

471/UBND-TNMT
471/UBND-TNMT
14:41 - 30/11/-0001

Công văn về việc thực hiện Kế hoạch triển khai Luật Bảo vệ môi trường; Quyết định số 14/2021/QĐ-UBND ngày 25/3/2021 của UBND tỉnh

1461/UBND-VPĐP
1461/UBND-VPĐP
14:21 - 30/11/-0001

9/UBND-NN
9/UBND-NN
20:10 - 30/11/-0001

Công văn về việc góp ý đề xuất của Sở Nông nghiệp và PTNT tại văn bản số 2866/SNN-TL ngày 18/12/2020

2102/UBND-TCKH
2102/UBND-TCKH
22:45 - 30/11/-0001

Về việc góp ý dự thảo Nghị quyết một số cơ chế, chính sách tạo nguồn lực hỗ trợ xây dựng thành công trình tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới.