Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Văn bản   Công văn

.
2268/UBND-VP
2268/UBND-VP
23:34 - 16/11/2021

Về việc báo cáo việc thực hiện Nghị quyết số 134/NQ-HĐND ngày 25/10/2020

2269/UBND-VP
2269/UBND-VP
23:35 - 16/11/2021

Về việc hoàn thành xã Đan Trường đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao

2271/UBND-NN
2271/UBND-NN
23:38 - 16/11/2021

Về việc đôn đốc thực hiện hoàn thành các nội dung chống khái thác IUU

2275/UBND-TTYT
2275/UBND-TTYT
23:39 - 16/11/2021

Về việc đánh giá cấp độ dịch Covid-19 trên phạm vi cấp huyện và cấp xã

2249/UBND-VHTT
2249/UBND-VHTT
09:27 - 15/11/2021

Về việc triển khai cài đặt ứng dụng PC-Covid

2248/UBND-TTYT
2248/UBND-TTYT
22:30 - 15/11/2021

Về việc rà soát các đối tượng từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn

2250/UBND-VP
2250/UBND-VP
22:32 - 15/11/2021

Về việc tham mưu nội dung phục vụ Hội nghị đối thoại năm 2021

2251/UBND-KTHT
2251/UBND-KTHT
22:32 - 15/11/2021

Về việc cử cán bộ tham gia Hội nghị trực tuyến

2254/UBND-YT
2254/UBND-YT
22:37 - 15/11/2021

Về việc triển khai một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

2255/UBND-TCKH
2255/UBND-TCKH
22:38 - 15/11/2021

Về việc cho ý kiến về chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án Khu dân cư thôn Trường Quý, xã Đan Trường

2256/UBND-TNMT
2256/UBND-TNMT
22:43 - 15/11/2021

Về việc thực hiện công tác thống kê đất đai năm 2021

2257/UBND-TTYT
2257/UBND-TTYT
22:44 - 15/11/2021

Về việc mượn địa điểm làm cơ sở cách ly tập trung phòng, chống dịch bệnh Covid-19

2258/UBND-TCKH
2258/UBND-TCKH
22:45 - 15/11/2021

Về việc tham mưu xây dựng Chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025

2259/UBND-TCKH
2259/UBND-TCKH
22:45 - 15/11/2021

Về việc đẩy nhanh tiến độ và giải ngân nguồn kinh phí thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM 2021

2260/UBND-VPĐP
2260/UBND-VPĐP
22:47 - 15/11/2021

Về việc góp ý đối với Dự thảo báo cáo đề nghị xét công nhận huyện Hương Sơn đạt chuẩn nông thôn mới