Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Công khai minh bạch thông tin   Dự án, hạng mục đầu tư công

.
434/TB-UBND
434/TB-UBND

Thông báo khởi công xây dựng công trình

1072/UBND-TCKH
1072/UBND-TCKH

Về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch đầu tư phát triển năm 2018

5598/BKHĐT-TH
5598/BKHĐT-TH

Về việc lập Kế hoạch đầu tư công năm 2018

1360/SKHĐT-LĐVX
1360/SKHĐT-LĐVX

Về việc triển khai hoàn thiện một số nội dung trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020

1234/UBND-TH
1234/UBND-TH

Về việc triển khai hoàn thiện một số nội dung trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020

17/BC-UBND
17/BC-UBND

Báo cáo Tình hình thực hiện các Dự án đầu tư công và nợ đọng xây dựng cơ bản (Ngân sách Trung ương và Ngân sách tỉnh)

812/UBND-TCKH
812/UBND-TCKH

Về việc lập Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020

3698/UBND-TH2
3698/UBND-TH2

Về việc xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020