Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Công khai minh bạch thông tin   Dự án, hạng mục đầu tư công

.
141/NQ-HĐND
141/NQ-HĐND

Nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư xây dựng dự án sử dụng vốn đầu tư công năm 2021 (lần 2)

139/NQ-HĐND
139/NQ-HĐND

Nghị quyết Quyết định chủ trương đầu tư xây dựng các dự án sử dụng vốn đầu tư công năm 2021

535/BC-UBND
535/BC-UBND

Báo cáo Rà soát giải ngân và điều chuyển kế hoạch vốn đầu tư công ngân sách tỉnh, trung ương năm 2019

494/BC-UBND
494/BC-UBND

Báo cáo Tình hình thực hiện nguồn vốn đầu tư công ngân sách TW, tỉnh giai đoạn 2016-2020 và đề xuất kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025

1740/UBND-KT&HT
1740/UBND-KT&HT

Công văn về việc đề xuất xây dựng danh mục dự án phát triển công nghiệp gắn với KH đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

1706/UBND-TCKH
1706/UBND-TCKH

Công văn về việc góp ý kiến Dự thảo quy định một số nội dung về quản lý, thực hiện chương trình, dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

1657/UBND-TCKH
1657/UBND-TCKH

Công văn về việc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 ngân sách TW, tỉnh

417/BC-UBND
417/BC-UBND

Báo cáo Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 lĩnh vực nông nghiệp

434/TB-UBND
434/TB-UBND

Thông báo khởi công xây dựng công trình

1072/UBND-TCKH
1072/UBND-TCKH

Về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch đầu tư phát triển năm 2018

5598/BKHĐT-TH
5598/BKHĐT-TH

Về việc lập Kế hoạch đầu tư công năm 2018

1360/SKHĐT-LĐVX
1360/SKHĐT-LĐVX

Về việc triển khai hoàn thiện một số nội dung trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020

1234/UBND-TH
1234/UBND-TH

Về việc triển khai hoàn thiện một số nội dung trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020

17/BC-UBND
17/BC-UBND

Báo cáo Tình hình thực hiện các Dự án đầu tư công và nợ đọng xây dựng cơ bản (Ngân sách Trung ương và Ngân sách tỉnh)

812/UBND-TCKH
812/UBND-TCKH

Về việc lập Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020