Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Công khai minh bạch thông tin   Dự toán, quyết toán thực hiện ngân sách nhà nước

.
2027/QĐ-UBND Công bố công khai dự toán NSNN năm 2022 của huyện Nghi Xuân
2027/QĐ-UBND Công bố công khai dự toán NSNN năm 2022 của huyện Nghi Xuân
17:02 - 15/06/2022

Công bố công khai dự toán NSNN năm 2022 của huyện Nghi Xuân

Biểu 81 kèm theo QĐ 2027
Biểu 81 kèm theo QĐ 2027
17:04 - 15/06/2022

Biểu 82 kèm theo QĐ 2027
Biểu 82 kèm theo QĐ 2027
17:04 - 15/06/2022

Biểu 83 kèm theo QĐ 2027
Biểu 83 kèm theo QĐ 2027
17:05 - 15/06/2022

Biểu 84 kèm theo QĐ 2027
Biểu 84 kèm theo QĐ 2027
17:06 - 15/06/2022

Biểu 85 kèm theo QĐ 2027
Biểu 85 kèm theo QĐ 2027
17:07 - 15/06/2022

Biểu 86 kèm theo QĐ 2027
Biểu 86 kèm theo QĐ 2027
17:07 - 15/06/2022

Biểu 87 kèm theo QĐ 2027
Biểu 87 kèm theo QĐ 2027
17:08 - 15/06/2022

Biểu 88 kèm theo QĐ 2027
Biểu 88 kèm theo QĐ 2027
17:09 - 15/06/2022

Biểu 89 kèm theo QĐ 2027
Biểu 89 kèm theo QĐ 2027
17:10 - 15/06/2022

70/NQ-HĐND
70/NQ-HĐND
22:53 - 18/01/2022

Nghị quyết về phân bổ dự toán thu, chi ngân sách huyện năm 2022

15/UBND-TCKH
15/UBND-TCKH
10:25 - 05/01/2022

Về việc đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành

4226/QĐ-UBND
4226/QĐ-UBND
09:51 - 27/10/2021

Về việc phê duyệt dự toán mua sắm vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 (Đợt 21, năm 2021)

1904/UBND-TCKH
1904/UBND-TCKH
10:36 - 01/10/2021

Về việc quyết toán tiểu dự án GPMB Dự án đầu tư xây dựng cầu Cửa Hội

3210/QĐ-UBND
3210/QĐ-UBND
21:56 - 01/09/2021

Về việc phê duyệt đề cương nhiệm vụ, dự toán kinh phí thực hiện điều tra, rà soát, tổng hợp quỹ đất sản xuất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích do UBND cấp xã quản lý, sử dụng trên địa bàn huyện