Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Công khai minh bạch thông tin   Dự toán, quyết toán thực hiện ngân sách nhà nước

.
Thông báo Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách huyện quý I/2023
Quyết định Về việc công bố công khai Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023 của huyện Nghi Xuân
Thông báo Công khai số liệu dự toán ngân sách huyện và phân bổ ngân sách cấp huyện trình Hội đồng nhân dân cấp huyện
3102 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2021 của huyện Nghi Xuân
Biểu công khai quyết toán kèm theo QĐ số 3102 ngày 13-10-2022
2826 QĐ Về việc công bố công khai điều chỉnh Dự toán chi NSNN năm 2022 của huyện Nghi Xuân
Phụ lục CK-84 QĐ Về việc công bố công khai điều chỉnh Dự toán chi NSNN năm 2022 của huyện Nghi Xuân
Phụ lục CK-85 QĐ Về việc công bố công khai điều chỉnh Dự toán chi NSNN năm 2022 của huyện Nghi Xuân
Phụ lục CK-86 QĐ Về việc công bố công khai điều chỉnh Dự toán chi NSNN năm 2022 của huyện Nghi Xuân
Phụ lục CK-87 QĐ Về việc công bố công khai điều chỉnh Dự toán chi NSNN năm 2022 của huyện Nghi Xuân
Phụ lục CK-88 QĐ Về việc công bố công khai điều chỉnh Dự toán chi NSNN năm 2022 của huyện Nghi Xuân
Biểu số 82 QĐ Về việc công bố công khai điều chỉnh Dự toán chi NSNN năm 2022 của huyện Nghi Xuân
Công khai dự toán quý III/2022
Báo cáo thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2022
Ước thu, chi ngân sách quý II/2022