Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Công khai minh bạch thông tin   Dự toán, quyết toán thực hiện ngân sách nhà nước

.
80/TTr-UBND
80/TTr-UBND

Tờ trình về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách năm 2019

263/BC-UBND
263/BC-UBND

Báo cáo quyết toán thu - chi ngân sách năm 2019

264/BC-UBND
264/BC-UBND

Báo cáo thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 06 tháng đầu năm 2020

1866/UBND-TCKH
1866/UBND-TCKH

Công văn về việc báo cáo quyết toán khối lượng, kinh phí thực hiện cơ chế hỗ trợ xi măng năm 2019

1787/UBND-TCKH
1787/UBND-TCKH

Công văn về việc báo cáo tình hình thực hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước đối với báo cáo quyết toán NSNN năm 2017

1760/UBND-TNMT
1760/UBND-TNMT

Công văn về việc xây dựng kế hoạch dự toán kinh phí năm 2020 thực hiện chính sách bảo vệ môi trường theo NQ 79/2017/NQ-HĐND

1743/UBND-TCKH
1743/UBND-TCKH

Công văn về việc yêu cầu báo cáo đầy đủ các nội dung phục vụ dự toán ngân sách năm 2020

1698/UBND-TCKH
1698/UBND-TCKH

Công văn về việc báo cáo các nội dung phục vụ dự toán ngân sách năm 2020

467/BC-UBND
467/BC-UBND

Báo cáo Kết quả thực hiện kiểm toán Ngân sách địa phương năm 2018

1649/UBND-TCKH
1649/UBND-TCKH

Công văn về việc góp ý kiến vào dự thảo Thông tư thay thế TT09/2016/TT-BTC và TT64/2018/TT-BTC về Quyết toán dự án hoàn thành

1592/UBND-TCKH
1592/UBND-TCKH

Công văn về việc báo cáo một số nội dung phục vụ công tác xây dựng dự toán ngân sách năm 2020

360/BC-UBND
360/BC-UBND

Báo cáo kết quả kiểm điểm tập thể, cá nhân liên quan đến việc quy hoạch xây dựng Khu tái định cư phục vụ GPMB dự án xây dựng Cầu Bến Thủy 2 vượt nhu cầu, gây lãng phí, chậm quyết toán kinh phí BT, HT tái định cư, GPMB dự án Cầu Bến Thủy 2 theo thông báo số 645-TB/UBKTTU ngày 7/6/2019 của UBKT Trung ương

1220/UBND-TCKH
1220/UBND-TCKH

Công văn về việc rà soát dự toán NSNN năm 2019 và xây dựng dự toán năm 2020 nguồn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài

55/NQ-HĐND
55/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018

286/BC-UBND
286/BC-UBND

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019