Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Công khai minh bạch thông tin   Dự toán, quyết toán thực hiện ngân sách nhà nước

.
Biểu 81 kèm theo QĐ 2027
Biểu 81 kèm theo QĐ 2027
17:04 - 15/06/2022

Biểu 82 kèm theo QĐ 2027
Biểu 82 kèm theo QĐ 2027
17:04 - 15/06/2022

Biểu 83 kèm theo QĐ 2027
Biểu 83 kèm theo QĐ 2027
17:05 - 15/06/2022

Biểu 84 kèm theo QĐ 2027
Biểu 84 kèm theo QĐ 2027
17:06 - 15/06/2022

Biểu 85 kèm theo QĐ 2027
Biểu 85 kèm theo QĐ 2027
17:07 - 15/06/2022

Biểu 86 kèm theo QĐ 2027
Biểu 86 kèm theo QĐ 2027
17:07 - 15/06/2022

Biểu 87 kèm theo QĐ 2027
Biểu 87 kèm theo QĐ 2027
17:08 - 15/06/2022

Biểu 88 kèm theo QĐ 2027
Biểu 88 kèm theo QĐ 2027
17:09 - 15/06/2022

Biểu 89 kèm theo QĐ 2027
Biểu 89 kèm theo QĐ 2027
17:10 - 15/06/2022

QĐ Về việc công bố công khai Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022 của huyện Nghi Xuân
Biểu 81 kèm theo QĐ 2027
Biểu 81 kèm theo QĐ 2027
08:26 - 15/06/2022

Biểu 83 kèm theo QĐ 2027
Biểu 83 kèm theo QĐ 2027
08:28 - 15/06/2022

Biểu 84 kèm theo QĐ 2027
Biểu 84 kèm theo QĐ 2027
08:29 - 15/06/2022

Biểu 85 kèm theo QĐ 2027
Biểu 85 kèm theo QĐ 2027
08:30 - 15/06/2022

Biểu 86 kèm theo QĐ 2027
Biểu 86 kèm theo QĐ 2027
08:31 - 15/06/2022