Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Công khai minh bạch thông tin   Dự toán, quyết toán thực hiện ngân sách nhà nước

.
102/QĐ-UBND
102/QĐ-UBND
17:22 - 19/01/2021

Quyết định phê duyệt quyết toán kinh phí hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19

80/QĐ-UBND
80/QĐ-UBND
07:48 - 13/01/2021

Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021

133/NQ-HĐND
133/NQ-HĐND
17:19 - 25/12/2020

Nghị quyết Về phân bổ dự toán thu, chi ngân sách huyện năm 2021

3172/QĐ-UBND
3172/QĐ-UBND
22:13 - 11/11/2020

Quyết định phân bổ kinh phí từ nguồn kết dư ngân sách năm 2019 bố trí nguồn Cải cách tiền lương theo kiến nghị của Kiểm toán nhà nước KVII

80/TTr-UBND
80/TTr-UBND
08:37 - 25/06/2020

Tờ trình về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách năm 2019

263/BC-UBND
263/BC-UBND
08:43 - 25/06/2020

Báo cáo quyết toán thu - chi ngân sách năm 2019

264/BC-UBND
264/BC-UBND
08:45 - 25/06/2020

Báo cáo thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 06 tháng đầu năm 2020

1866/UBND-TCKH
1866/UBND-TCKH
16:16 - 14/11/2019

Công văn về việc báo cáo quyết toán khối lượng, kinh phí thực hiện cơ chế hỗ trợ xi măng năm 2019

1787/UBND-TCKH
1787/UBND-TCKH
16:15 - 04/11/2019

Công văn về việc báo cáo tình hình thực hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước đối với báo cáo quyết toán NSNN năm 2017

1760/UBND-TNMT
1760/UBND-TNMT
16:12 - 30/10/2019

Công văn về việc xây dựng kế hoạch dự toán kinh phí năm 2020 thực hiện chính sách bảo vệ môi trường theo NQ 79/2017/NQ-HĐND

1743/UBND-TCKH
1743/UBND-TCKH
16:11 - 28/10/2019

Công văn về việc yêu cầu báo cáo đầy đủ các nội dung phục vụ dự toán ngân sách năm 2020

1698/UBND-TCKH
1698/UBND-TCKH
16:09 - 20/10/2019

Công văn về việc báo cáo các nội dung phục vụ dự toán ngân sách năm 2020

467/BC-UBND
467/BC-UBND
15:59 - 17/10/2019

Báo cáo Kết quả thực hiện kiểm toán Ngân sách địa phương năm 2018

1649/UBND-TCKH
1649/UBND-TCKH
16:06 - 11/10/2019

Công văn về việc góp ý kiến vào dự thảo Thông tư thay thế TT09/2016/TT-BTC và TT64/2018/TT-BTC về Quyết toán dự án hoàn thành

1592/UBND-TCKH
1592/UBND-TCKH
16:05 - 03/10/2019

Công văn về việc báo cáo một số nội dung phục vụ công tác xây dựng dự toán ngân sách năm 2020