Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Công khai minh bạch thông tin   Dự toán, quyết toán thực hiện ngân sách nhà nước

.
467/BC-UBND
467/BC-UBND
15:59 - 17/10/2019

Báo cáo Kết quả thực hiện kiểm toán Ngân sách địa phương năm 2018

1649/UBND-TCKH
1649/UBND-TCKH
16:06 - 11/10/2019

Công văn về việc góp ý kiến vào dự thảo Thông tư thay thế TT09/2016/TT-BTC và TT64/2018/TT-BTC về Quyết toán dự án hoàn thành

1592/UBND-TCKH
1592/UBND-TCKH
16:05 - 03/10/2019

Công văn về việc báo cáo một số nội dung phục vụ công tác xây dựng dự toán ngân sách năm 2020

360/BC-UBND
360/BC-UBND
15:58 - 22/08/2019

Báo cáo kết quả kiểm điểm tập thể, cá nhân liên quan đến việc quy hoạch xây dựng Khu tái định cư phục vụ GPMB dự án xây dựng Cầu Bến Thủy 2 vượt nhu cầu, gây lãng phí, chậm quyết toán kinh phí BT, HT tái định cư, GPMB dự án Cầu Bến Thủy 2 theo thông báo số 645-TB/UBKTTU ngày 7/6/2019 của UBKT Trung ương

1220/UBND-TCKH
1220/UBND-TCKH
16:04 - 06/08/2019

Công văn về việc rà soát dự toán NSNN năm 2019 và xây dựng dự toán năm 2020 nguồn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài

55/NQ-HĐND
55/NQ-HĐND
15:56 - 24/07/2019

Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018

286/BC-UBND
286/BC-UBND
15:57 - 10/07/2019

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019

274/BC-UBND
274/BC-UBND
16:20 - 03/07/2019

Báo cáo thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019

37/NQ-HĐND
37/NQ-HĐND
16:22 - 25/07/2018

Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017

2735/QĐ-UBND
2735/QĐ-UBND
22:06 - 30/11/-0001

Quyết định giao chỉ tiêu cắt giảm tối thiểu 50% kinh phí hội nghị, đi công tác trong và ngoài nước và tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên còn lại của năm 2021 đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương

1190/UBND-TCKH
1190/UBND-TCKH
16:28 - 30/11/-0001

Công văn về việc xác định quỹ lương, biên chế xây dựng dự toán NSNN năm 2022

1190/UBND-TCKH
1190/UBND-TCKH
16:28 - 30/11/-0001

Công văn về việc xác định quỹ lương, biên chế xây dựng dự toán NSNN năm 2022

1768/UBND-TCKH
1768/UBND-TCKH
16:13 - 30/11/-0001

Công văn về việc tăng cường, đẩy mạnh công tác quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn ngân sách nhà nước

Thông báo Công khai số liệu dự toán ngân sách huyện và phân bổ ngân sách cấp huyện trình Hội đồng nhân dân cấp huyện
2027/QĐ-UBND
2027/QĐ-UBND
16:59 - 30/11/-0001

Công bố công khai dự toán NSNN năm 2022 của huyện Nghi Xuân