Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Văn bản   Kế hoạch

.
69/KH-UBND
68/KH-UBND
67/KH-UBND
67/KH-UBND

Kế hoạch Phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới trên địa bàn huyện

65/KH-UBND
65/KH-UBND

Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2021

66/KH-UBND
66/KH-UBND

Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2021 - 2025

64/KH-UBND
64/KH-UBND

Kế hoạch Triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 huyện Nghi Xuân giai đoạn 2019 - 2025

62/KH-UBND
62/KH-UBND

Kế hoạch hướng dẫn, thực hiện xây dựng Kế hoạch Tác chiến phòng thủ (Kế hoạch B) của các ngành, đơn vị trên địa bàn

61/KH-UBND
61/KH-UBND

Kế hoạch tổng kết 05 năm thực hiện Phong trào "TDDKXDDSVH"và biểu dương Gia đình Văn hóa tiêu biểu giai đoạn 2015 - 2020

59/KH-UBND
59/KH-UBND

Kế hoạch tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 255 năm Ngày sinh và Tưởng niệm 200 năm Ngày mất Danh nhân Văn hóa Thế giới - Đại thi hào Nguyễn Du

60/KH-UBND
60/KH-UBND

Kế hoạch, điều tra cập nhật biến động thông tin thị trường lao động năm 2020

58/KH-UBND
58/KH-UBND

Kế hoạch Triển khai các hoạt động kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ

57/KH-UBND
57/KH-UBND

Kế hoạch Thực hiện Quyết định số 696/QĐ-TTg ngày 25/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 50-KL/TW, ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế

56/KH-UBND
56/KH-UBND

Kế hoạch tuyển sinh lớp 1 và lớp 6 năm học 2020-2021

55/KH-UBND
55/KH-UBND

Kế hoạch Tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tôn giáo năm 2020

38/KH-HĐND
38/KH-HĐND

Kế hoạch Chuẩn bị Kỳ họp thứ 16 (Kỳ họp thường lệ giữa năm 2020), HĐND huyện Khóa XX