Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Văn bản   Kế hoạch

.
88/KH-UBND
88/KH-UBND

Kế hoạch thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021" trên địa bàn huyện Nghi Xuân

89/KH-UBND
89/KH-UBND

Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 tại UBND huyện và UBND các xã, thị trấn

86/KH-UBND
86/KH-UBND

Kế hoạch Thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019-2023" trên địa bàn huyện

87/KH-UBND
87/KH-UBND

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc

85/KH-UBND
85/KH-UBND

Kế hoạch tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 30 năm Ngày hộc Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2019) và 75 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam (22/12/1944-22/12/2019)

84/KH-UBND
84/KH-UBND

Kế hoạch hành động thực hiện Kết luận số 56-KL/TW của Bộ Chính trị "Về tiếp tục thực hiện Nghị Quyết Trung ương 7 khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường" gắn với việc triển khai thực hiện Nghị Quyết số 05-NQ/TU ngày 7/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh Ủy "Về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với một số lĩnh vực về bảo vệ Môi trường đến năm 2025 và những năm tiếp theo"

82/KH-UBND
82/KH-UBND

Kế hoạch tổ chức tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

82/KH-UBND
82/KH-UBND

Kế hoach Hội nghị điển hình tiên tiến giai đọan 2015-2020

81/KH-UBND
81/KH-UBND

Kế hoạch tổ chức tập huấn nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về Bình đẳng giới và tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo và cơ quan dân cử năm 2019

80/KH-UBND
80/KH-UBND

Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 trên địa bàn huyện

79/KH-UBND
79/KH-UBND

Kế hoạch thực hiện Dự án 4 về "Đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người" trên địa bàn huyện

78/KH-UBND
78/KH-UBND

Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021

77/KH-UBND
77/KH-UBND

Kế hoạch triển khai các hoạt động Kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10 năm 2019

73/KH-UBND
73/KH-UBND

Kế hoạch thực hiện Đề án "Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022" trên địa bàn huyện Nghi Xuân

74/KH-UBND
74/KH-UBND

Kế hoạch thực hiện Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021" trên địa bàn huyện Nghi Xuân