Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Văn bản   Kế hoạch

.
93/KH-UBND
93/KH-UBND
08:46 - 05/11/2019

Kế hoạch Triển khai thi hành Luật Thi hành án hình sự trên địa bàn huyện

91/KH-UBND
91/KH-UBND
15:39 - 30/10/2019

Kế hoạch Ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện năm 2020

92/KH-UBND
92/KH-UBND
15:40 - 30/10/2019

Kế hoạch tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019

90/KH-UBND
90/KH-UBND
15:38 - 29/10/2019

Kế hoạch Sơ tuyển Nghĩa vụ Quân sự và Nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2020

88/KH-UBND
88/KH-UBND
15:07 - 17/10/2019

Kế hoạch thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021" trên địa bàn huyện Nghi Xuân

89/KH-UBND
89/KH-UBND
15:10 - 17/10/2019

Kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 tại UBND huyện và UBND các xã, thị trấn

86/KH-UBND
86/KH-UBND
16:32 - 03/10/2019

Kế hoạch Thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019-2023" trên địa bàn huyện

87/KH-UBND
87/KH-UBND
16:33 - 03/10/2019

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc

85/KH-UBND
85/KH-UBND
16:31 - 30/09/2019

Kế hoạch tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 30 năm Ngày hộc Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2019) và 75 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam (22/12/1944-22/12/2019)

84/KH-UBND
84/KH-UBND
08:02 - 27/09/2019

Kế hoạch hành động thực hiện Kết luận số 56-KL/TW của Bộ Chính trị "Về tiếp tục thực hiện Nghị Quyết Trung ương 7 khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường" gắn với việc triển khai thực hiện Nghị Quyết số 05-NQ/TU ngày 7/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh Ủy "Về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với một số lĩnh vực về bảo vệ Môi trường đến năm 2025 và những năm tiếp theo"

82/KH-UBND
82/KH-UBND
16:11 - 25/09/2019

Kế hoạch tổ chức tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

82/KH-UBND
82/KH-UBND
08:01 - 25/09/2019

Kế hoach Hội nghị điển hình tiên tiến giai đọan 2015-2020

81/KH-UBND
81/KH-UBND
07:02 - 24/09/2019

Kế hoạch tổ chức tập huấn nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về Bình đẳng giới và tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo và cơ quan dân cử năm 2019

80/KH-UBND
80/KH-UBND
14:36 - 20/09/2019

Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 trên địa bàn huyện

79/KH-UBND
79/KH-UBND
07:19 - 17/09/2019

Kế hoạch thực hiện Dự án 4 về "Đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em, người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người" trên địa bàn huyện