Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Văn bản   Kế hoạch

.
57/KH-UBND
57/KH-UBND

Kế hoạch Thực hiện Quyết định số 696/QĐ-TTg ngày 25/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 50-KL/TW, ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế

56/KH-UBND
56/KH-UBND

Kế hoạch tuyển sinh lớp 1 và lớp 6 năm học 2020-2021

55/KH-UBND
55/KH-UBND

Kế hoạch Tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tôn giáo năm 2020

38/KH-HĐND
38/KH-HĐND

Kế hoạch Chuẩn bị Kỳ họp thứ 16 (Kỳ họp thường lệ giữa năm 2020), HĐND huyện Khóa XX

39/KH-HĐND
39/KH-HĐND

Kế hoạch tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND huyện trước Kỳ họp thứ 16 (Kỳ họp thường lệ giữa năm 2020) HĐND huyện khóa XX

53/UBND-TCKH
53/UBND-TCKH

Kế hoạch Phòng, chống bạo lực,xâm hại trẻ em giai đoạn 2020-2025

52/KH-UBND
52/KH-UBND

Kế hoạch Triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2020

51/KH-UBND
51/KH-UBND

Kế hoạch tổ chức, chỉ huy và điều động lực lượng, phương tiên ứng cứu chữa cháy rừng khi có cháy lớn xảy ra trên địa bàn huyện năm 2020

49/KH-UBND
49/KH-UBND

Kế hoạch Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Khoa học & Công nghệ Việt Nam năm 2020

46/KH-UBND
46/KH-UBND

Kế hoạch Thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 Chính phủ, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ

47/KH-UBND
47/KH-UBND

Kế hoạch Tổ chức kiểm tra, khảo sát tình hình thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn huyện

45/KH-UBND
45/KH-UBND

Kế hoạch thực hiện nghị quyết số 187/NQ-HĐND ngày 15/12/2019 của HĐND tỉnh về tăng cường công tác quản lý, khai thác sử dụng rừng, đất lâm nghiệp trên địa bàn huyện

44/KH-UBND
44/KH-UBND

Kế hoạch Thực hiện “Năm dân vận khéo” 2020

42/KH-UBND
42/KH-UBND

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc quyết liệt triển khai thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-1

41/KH-UBND
41/KH-UBND

Kế hoạch thực hiện Đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý” năm 2020