Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Công khai minh bạch thông tin   Khen thưởng - Xử phạt

.
1389/QĐ-UBND
1389/QĐ-UBND

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt NGUYỄN ĐÌNH HIỆU

1229/QĐ-UBND
1229/QĐ-UBND

Quyết định thay đổi thành viên Hội đồng xét sáng kiến huyện Nghi Xuân

494/UBND-NV
494/UBND-NV

Công văn về việc đăng ký các công trình, phần việc chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh và 30 năm tái lập tỉnh

621/QĐ-CTUBND
621/QĐ-CTUBND

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Anh Tú trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội

380/UBND-TNMT
380/UBND-TNMT

Công văn về việc đề nghị xử lý vi phạm hành chính

342/UBND-NV
342/UBND-NV

Công văn về việc báo cáo tổng kết công tác khen thưởng thành tích kháng chiến

540/QĐ-CTUBND
540/QĐ-CTUBND

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội

541/QĐ-CTUBND
541/QĐ-CTUBND

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội

542/QĐ-CTUBND
542/QĐ-CTUBND

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội

543/QĐ-CTUBND
543/QĐ-CTUBND

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội

532/QĐ-UBND
532/QĐ-UBND

Quyết định lỷ luật viên chức

285/UBND-TP
285/UBND-TP

Báo cáo kết quả xác minh điều kiện thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

45/BC-UBND
45/BC-UBND

Báo cáo Tổng kết 8 năm thi hành Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ)

190/UBND-TP
190/UBND-TP

Công văn về việc đề nghị xác minh điều kiện thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính bà Trần Thị Sen-xuân lĩnh

221/QĐ-CTUBND
221/QĐ-CTUBND

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông NGÔ SỸ HOÀNG LONG trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội