Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Công khai minh bạch thông tin   Khen thưởng - Xử phạt

.
64/QĐ-UBND
64/QĐ-UBND
22:48 - 18/01/2022

Về việc bổ sung thành viên Hội đồng thi đua, khen thưởng huyện

65/QĐ-UBND
65/QĐ-UBND
22:50 - 18/01/2022

Về việc khen thưởng thành tích thực hiện nhiệm vụ năm 2021

5368/QĐ-UBND
5368/QĐ-UBND
10:42 - 31/12/2021

Về việc kỷ luật Chỉ huy trưởng BCH Quân sự xã Xuân Liên

5059/QĐ-XPVPHC
5059/QĐ-XPVPHC
22:06 - 29/11/2021

Về việc Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường HTX NTTS và dịch vụ NN xã Xuân Liên (NTTS) trên địa bàn xã Xuân Liên

5060/QĐ-XPVPHC
5060/QĐ-XPVPHC
22:07 - 29/11/2021

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường (HTX NTTS và dịch vụ nông nghiệp xã Xuân Liên tại Tiểu Khu II) trên địa bàn xã Xuân Liên

5061/QĐ-XPVPHC
5061/QĐ-XPVPHC
22:08 - 29/11/2021

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường (HTX Nuôi trồng và dịch vụ thủy sản Hoàng Thông) trên địa bàn xã Xuân Phổ

5062/QĐ-XPVPHC
5062/QĐ-XPVPHC
22:08 - 29/11/2021

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực NTTS ông Nguyễn Văn Thắng (chăn nuôi lợn) trên địa bàn xã Xuân Thành

5063/QĐ-XPVPHC
5063/QĐ-XPVPHC
22:09 - 29/11/2021

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường (ông Nguyễn Văn Thắng) (chăn nuôi) trên địa bàn xã Xuân Thành

2313/UBND-NV
2313/UBND-NV
19:38 - 22/11/2021

Về việc đánh giá, phân loại loại cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2021

4097/QĐ-XPVPHC
4097/QĐ-XPVPHC
11:27 - 14/10/2021

Về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước&khoáng sản; giao thông đường thủy nội địa

3978/QĐ-XPVPHC
3978/QĐ-XPVPHC
22:48 - 06/10/2021

Về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước&khoáng sản; giao thông đường thủy nội địa

3720/QĐ-XPVPHC
3720/QĐ-XPVPHC
23:09 - 15/09/2021

Về việc Xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Trịnh Thị Hằng trong lĩnh vực y tế

3721/QĐ-XPVPHC
3721/QĐ-XPVPHC
23:10 - 15/09/2021

Về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Trần Quỳnh Đức trong lĩnh vực y tế

3285/QĐ-XPVPHC
3285/QĐ-XPVPHC
22:55 - 27/08/2021

Về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Văn Tùng trong lĩnh vực y tế

3286/QĐ-XPVPHC
3286/QĐ-XPVPHC
22:56 - 27/08/2021

Về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Trần Văn Sơn trong lĩnh vực y tế