Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân
Chính quyền 07:18 11/08/2021 (7145)

Nghi Xuân: Thông báo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021

Cỡ chữ
UBND huyện Nghi Xuân vừa có thông báo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021.

Thực hiện Kế hoạch số 94/KH-UBND ngày 06/8/2021 của UBND huyện về việc tuyển dụng công chức cấp xã, Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân thông báo thu Phiếu đăng ký tuyển dụng công chức cấp xã, cụ thể như sau:

I. Số lượng, chức danh công chức cần tuyển

Số lượng: 12 chỉ tiêu

- 3 công chức Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự tại các xã: Đan Trường, Cương Gián, Xuân Lam.

- 2 công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường (phụ trách các lĩnh vực đất đai, tài nguyên, môi trường, xây dựng, giao thông) tại các xã: Xuân Hội và Xuân Hải.

- 1 công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường (phụ trách lĩnh vực nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới) tại xã Xuân Yên.

- 3 công chức Tư pháp - Hộ tịch tại các xã: Xuân Hồng, Xuân Lĩnh và Xuân Thành.

- 2 công chức Văn hóa - Xã hội (phụ trách lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội) tại các xã: Xuân Lam và Cương Gián.

- 1 công chức Văn phòng - Thống kê tại xã Cương Gián.

II. Điều kiện đăng ký dự tuyển

1. Người đăng ký tuyển dụng vào công chức cấp xã có đủ các tiêu chuẩn sau:

Tiêu chuẩn chung: Quy định tại Điều 3 Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn, cụ thể:

- Đối với các chức danh công chức Văn phòng - Thống kê, Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường, Tư pháp - Hộ tịch, Văn hóa - Xã hội:

Hiểu biết về lý luận chính trị, nắm vững quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

Có năng lực tổ chức vận động Nhân dân ở địa phương thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

Có trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm, có đủ năng lực và sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Am hiểu và tôn trọng phong tục, tập quán của cộng đồng dân cư trên địa bàn công tác.

- Đối với công chức Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã: ngoài những tiêu chuẩn quy định tại khoản 1, mục II còn phải có khả năng phối hợp với các đơn vị Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và lực lượng khác trên địa bàn tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thực hiện một số nhiệm vụ phòng thủ dân sự; giữ gìn an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân, tài sản của Nhà nước.

Tiêu chuẩn cụ thể: Theo quy định tại Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ Nội vụ và quy định tại văn bản số 3089/BNV-CQĐP ngày 25/6/2021 của Bộ Nội vụ về tiêu chuẩn trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của công chức cấp xã, quy định như sau:

Có quốc tịch Việt Nam và đang cư trú tại Việt Nam.

Độ tuổi: Đủ 18 tuổi trở lên.

Có Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu).

Trình độ giáo dục phổ thông: Tốt nghiệp Trung học phổ thông.

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Áp dụng theo quy định tại khoản 1, khoản 2, Điều 4, Quyết định số 31/2021/QĐ-UBND ngày 09/7/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, cụ thể:

- Chức danh công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường (phụ trách các lĩnh vực đất đai, tài nguyên, môi trường, xây dựng, giao thông): Tốt nghiệp đại học trở lên, thuộc một trong các ngành, nhóm ngành: Địa chính; Quản lý đất đai; Xây dựng; Kiến trúc; Môi trường; Kỹ thuật công trình thủy lợi; Công nghệ kỹ thuật giao thông.

- Chức danh công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường (phụ trách lĩnh vực nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới): Tốt nghiệp đại học trở lên, thuộc một trong các ngành, nhóm ngành: Nông nghiệp; Khuyến nông; Chăn nuôi; Nông học; Khoa học cây trồng; Bảo vệ thực vật; Kinh tế nông nghiệp; Phát triển nông thôn; Lâm học; Lâm sinh; Quản lý tài nguyên rừng; Nuôi trồng Thủy sản; Bệnh học Thủy sản; Quản lý Thủy sản; Khai thác Thủy sản; Thú y; Thủy lợi.

- Chức danh công chức Tư pháp - Hộ tịch: Tốt nghiệp trung cấp Luật trở lên; không phân biệt loại hình đào tạo, trường công lập, ngoài công lập và đã được bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch.

- Chức danh công chức Văn hóa - Xã hội (phụ trách lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội): Tốt nghiệp các ngành đào tạo thuộc một trong các ngành, nhóm ngành: Lao động - Thương binh và Xã hội; Công tác xã hội; Xã hội học; Phát triển cộng đồng; Quản trị nhân lực; Bảo hộ lao động; Kinh tế; Tài chính; Ngân hàng; Kế toán.

- Chức danh công chức Văn phòng - Thống kê: Tốt nghiệp các ngành đào tạo thuộc một trong các ngành, nhóm ngành: Quản lý công; Quản trị nhân lực; Quản trị văn phòng; Quản lý nhà nước; Xã hội học; Hành chính; Hành chính - Văn phòng; Quản lý tài chính công; Luật; Kinh tế; Kế toán; Tài chính; Quản trị kinh doanh; Thống kê; Công nghệ thông tin; Tin học; Văn thư - lưu trữ; Lưu trữ học; Công tác xã hội.

- Chức danh công chức Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự: Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành Quân sự cơ sở. Trường hợp tuyển dụng vào làm việc tại các xã: Miền núi, vùng cao, biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (theo quyết định phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền) thì yêu cầu tốt nghiệp trung cấp trở lên, chuyên ngành Quân sự cơ sở.

2. Những người sau đây không cư trú tại Việt Nam; mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng thì không được dự tuyển.

III. HÌNH THỨC, NỘI DUNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TUYỂN DỤNG

1. Hình thức tuyển dụng: Thực hiện theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 112/2011/NĐ-CP của Chính phủ.

- Thực hiện xét tuyển đối với các chức danh công chức: Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự cấp xã; Tư pháp - Hộ tịch, Văn phòng - Thống kê và Văn hóa - Xã hội có chỉ tiêu tuyển dụng tại các xã miền núi (Cương Gián, Xuân Lam, Xuân Hồng và Xuân Lĩnh) (Thực hiện theo quy định tại Điều 14, Điều 15 và khoản 1 và khoản 2 Điều 16 Nghị định số 112/2011/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 6, khoản 7, Điều 1, Nghị định số 34/2019/NĐ-CP).

- Thực hiện thi tuyển đối với các chức danh công chức: Tư pháp - Hộ tịch, Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường có chỉ tiêu tuyển dụng tại các xã (Xuân Hội, Xuân Yên, Xuân Hải và Xuân Thành) (Thực hiện theo quy định tại Điều 11, Điều 12, Điều 13 Nghị định số 112/2011/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 4, khoản 5, Điều 1, Nghị định số 34/2019/NĐ-CP).

2. Thời gian, địa điểm thực hiện tuyển dụng: Hội đồng tuyển dụng sẽ thông báo cụ thể bằng văn bản đến người dự tuyển theo quy định.

IV. PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VÀ HỒ SƠ SAU KHI TRÚNG TUYỂN

1. Nộp Phiếu đăng ký dự tuyển

 Người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển (ban hành kèm theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP, có mẫu kèm theo) tại địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển.

2. Hồ sơ sau khi trúng tuyển:

Hồ sơ tuyển dụng sau khi trúng tuyển công chức cấp xã gồm:

 - Sơ yếu lý lịch theo mẫu có xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người đó công tác hoặc cư trú.

- Bản sao giấy khai sinh;

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được dịch thuật sang tiếng Việt, được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận.

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế đủ điều kiện cấp và trong thời hạn sử dụng theo quy định.

- Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi thường trú cấp.

Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc Hội đồng tuyển dụng phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển và thông báo cho người dự tuyển, đồng thời thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trên trang thông tin điện tử của cơ quan và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.

V. THỜI HẠN, ĐỊA ĐIỂM NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Thời hạn nhận Phiếu: Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển của người đăng ký dự tuyển là 30 ngày (từ ngày 7 giờ 30 ngày 11/8/2021 đến 17 giờ 30 ngày 10/9/2021).

2. Địa điểm tiếp nhận Phiếu: Phòng Nội vụ, UBND huyện Nghi Xuân; địa chỉ: Tổ dân phố 1, thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

UBND huyện Nghi Xuân thông báo để các cá nhân có đủ điều kiện, tiêu chuẩn nộp hồ sơ dự tuyển. Mọi thông tin chi tiết liên hệ qua số điện thoại 0986.254.252 hoặc 0906.254.252.

Tải mẫu đăng ký dự tuyển tại đây.

P.V


Bình Luận Mới

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại

Cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Tin đọc nhiểu