Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Công khai minh bạch thông tin   Phân bổ, quản lý các nguồn vốn

.
589/BC-UBND
589/BC-UBND

Báo cáo Tình hình thực hiện các dự án còn thiếu nguồn thanh toán do cấp tỉnh quyết định đầu tư đã phê duyệt quyết toán và các dự án thuộc danh mục dự án sử dụng vốn NSĐP tại các Nghị quyết của HĐND tỉnh

3602/QĐ-UBND
3602/QĐ-UBND

Quyết định cấp kinh phí ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020 (Hỗ trợ Hợp tác xã giai đoạn 2015-2020 theo Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014)

140/NQ-HĐND
140/NQ-HĐND

Nghị quyết Phân bổ kế hoạch đầu tư vốn cân đối ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu năm 2021

559/BC - UBND
559/BC - UBND

Báo cáo Danh mục công trình hoàn thành năm 2020 sử dụng nguồn vốn Chương trình MTQG

427/BC - UBND
427/BC - UBND

Báo cáo Kết quả giải ngân nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020

531/BC - UBND
531/BC - UBND

Báo cáo Phân bổ kế hoạch đầu tư vốn cân đối ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu năm 2021

91/KH - UBND
91/KH - UBND

Kế hoạch Khai thác quỹ đất để tạo vốn phát triển kết cấu hạ tầng giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Nghi Xuân (từ nguồn vốn nhà nước)

487/BC - UBND
487/BC - UBND

Báo cáo Tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư thực hiện các Chương trình MTQG năm 2020 và xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2021

475/BC - UBND
475/BC - UBND

Báo cáo tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện chương trình mục tiêu: phát triển kinh tế xã hội các vùng và chương trình mục tiêu hỗ trợ vốn đối ứng ODA cho các điạ phuơng giai đoạn 2016-2020

411/BC - UBND
411/BC - UBND

Báo cáo Kế hoạch đầu tư trung hạn vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư

391/BC - UBND
391/BC - UBND

Báo cáo Tình hình thực hiện và giải ngân nguồn vốn đầu tư công năm 2020

354/BC - UBND
354/BC - UBND

Báo cáo Tiến độ giải ngân Nguồn vốn Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới

335/BC - UBND
335/BC - UBND

Báo cáo Danh mục hồ chứa hư hỏng đề xuất tham gia dự án mở mới về An toàn đập vốn vay WB

257/BC-UBND
257/BC-UBND

Báo cáo Tình hình giải ngân nguồn vốn đầu tư công năm 2020 nguồn vốn ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh

56/QĐ-UBND
56/QĐ-UBND

Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020