Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Công khai minh bạch thông tin   Phân bổ, quản lý các nguồn vốn

.
516/UBND-TCKH
516/UBND-TCKH

Công văn về việc thực hiện Chương trình hành động đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công năm 2021

227/UBND-KTHT
227/UBND-KTHT

Công văn về việc thực hiện rà soát danh mục tài sản công trình điện vốn nhà nước đề nghị điều chuyển theo Quyết định số 41/2017/QĐ-TTg

07/UBND-TCKH
07/UBND-TCKH

Công văn về việc đề xuất nhu cầu hỗ trợ vốn từ NSTW thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển KTTT, HTX giai đoạn 2021-2025

335/UBND-TCKH
335/UBND-TCKH

Công văn về việc báo cáo quyết toán tình hình sử dụng vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2020

436/QĐ-UBND
436/QĐ-UBND

Quyết định cấp kinh phí thực hiện kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách cấp tỉnh bổ sung có mục tiêu cho huyện Nghi Xuân năm 2021

141/NQ-HĐND
141/NQ-HĐND

Nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư xây dựng dự án sử dụng vốn đầu tư công năm 2021 (lần 2)

104/UBND-TK
104/UBND-TK

Công văn về việc tổ chức điều tra Xây dựng và Vốn đầu tư năm 2021

109/UBND-TCKH
109/UBND-TCKH

Công văn về việc góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn một số nội dung về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp

589/BC-UBND
589/BC-UBND

Báo cáo Tình hình thực hiện các dự án còn thiếu nguồn thanh toán do cấp tỉnh quyết định đầu tư đã phê duyệt quyết toán và các dự án thuộc danh mục dự án sử dụng vốn NSĐP tại các Nghị quyết của HĐND tỉnh

3602/QĐ-UBND
3602/QĐ-UBND

Quyết định cấp kinh phí ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020 (Hỗ trợ Hợp tác xã giai đoạn 2015-2020 theo Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014)

139/NQ-HĐND
139/NQ-HĐND

Nghị quyết Quyết định chủ trương đầu tư xây dựng các dự án sử dụng vốn đầu tư công năm 2021

140/NQ-HĐND
140/NQ-HĐND

Nghị quyết Phân bổ kế hoạch đầu tư vốn cân đối ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu năm 2021

140/NQ-HĐND
140/NQ-HĐND

Nghị quyết Phân bổ kế hoạch đầu tư vốn cân đối ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu năm 2021

559/BC - UBND
559/BC - UBND

Báo cáo Danh mục công trình hoàn thành năm 2020 sử dụng nguồn vốn Chương trình MTQG

427/BC - UBND
427/BC - UBND

Báo cáo Kết quả giải ngân nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020