Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Công khai minh bạch thông tin   Phân bổ, quản lý các nguồn vốn

.
105/BC-UBND
105/BC-UBND

Báo cáo tổng kết Chương trình vận động viện trợ PCPNN giai đoạn 2013-2017 và xây dựng các dự án tiếp theo

99/TTHĐND-VP
99/TTHĐND-VP

Công văn về việc đồng ý chủ trương bổ sung kinh phí hỗ trợ xã về đích NTM và kinh phí xây dựng, phát triển đô thị văn minh năm 2017

4735/QĐ-UBND
4735/QĐ-UBND

Quyết định cấp kinh phí khắc phục thiệt hại do bão số 10 năm 2017 gây ra

4639/QĐ-UBND
4639/QĐ-UBND

Quyết định về việc phân bổ kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo vùng khó khăn theo Quyết định 102/2009/Q-TTg ngày 07/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ năm 2017 mặt hàng Giống cây trồng

437/BC-UBND
437/BC-UBND

Báo cáo tình hình thực hiện, tiến độ, hiệu quả các dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước do cấp tỉnh quyết định đầu tư từ năm 2011 đến 30/6/2017

399/BC-UBND
399/BC-UBND

Báo cáo tiến độ thực hiện bảo trì đường bộ năm 2017, Dự án LRAMP

356/BC-UBND
356/BC-UBND

Báo cáo kết quả thẩm định lại đối tượng vay vốn đóng mới tàu khai thác theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ

2466/QĐ-UBND
2466/QĐ-UBND

Quyết định về việc phân bổ kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo vùng khó khăn theo Quyết định 102/2009/QĐ-TTg ngày 07/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ năm 2017 mặt hàng bột canh I ốt

1973/QĐ-UBND
1973/QĐ-UBND

Quyết định cấp kinh phí chi trả trợ cấp chế độ Bảo trợ xã hội 6 tháng cuối năm 2017

145/BC-UBND
145/BC-UBND

Báo cáo tổng hợp rà soát cân đối nguồn vốn ngân sách các cấp để thực hiện các chương trình dự án ODA

405/BC-UBND
405/BC-UBND

Báo cáo xây dựng kế hoạch thực hiện bảo dưỡng thường xuyên đường địa phương giai đoạn năm 2017 - 2021, dự án LRAMP

960/QĐ-UBND
960/QĐ-UBND

Quyết định về việc cấp kinh phí thực hiện chính sách nông nghiệp, nông thôn 6 tháng cuối năm 2015 theo Nghị quyết 90/2014/NQ-HĐND của HĐND tỉnh và Quyết định số 67/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh (Đợt 1)

100/QĐ-UBND
100/QĐ-UBND

Phê duyệt danh sách và kinh phí đối tượng hộ nghèo, hộ chính sách xã hội được hỗ trợ tiền điện Quý IV năm 2015

2547/QĐ-UBND
2547/QĐ-UBND

Quyết định về việc phân bổ kinh phí thực hiện chính sách nông nghiệp, nông thôn 6 tháng cuối năm 2015 trên địa bàn huyện Nghi Xuân

2620/QĐ-UBND
2620/QĐ-UBND

Quyết đinh phân bổ kinh phí thực hiện Chương trinh nông thôn mới vốn sự nghiệp hỗ trợ công trình vệ sinh hộ gia đình ( lồng ghép dự án CHOBA) và kinh phí cho các xã theo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu XD NTM năm 2015 theo Quyết định phân bổ số 4075/QĐ-UBND tỉnh