Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Công khai minh bạch thông tin   Phân bổ, quản lý các nguồn vốn

.
257/BC-UBND
257/BC-UBND

Báo cáo Tình hình giải ngân nguồn vốn đầu tư công năm 2020 nguồn vốn ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh

56/QĐ-UBND
56/QĐ-UBND

Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020

68/NQ-HĐND
68/NQ-HĐND

Nghị quyết về phân bổ dự toán thu, chi ngân sách huyện năm 2020

183/TTr-UBND
183/TTr-UBND

Tờ trình Đề nghị phân bổ vốn để hoàn trả cho các hộ dân theo Kết luận số 152/KL-UBND; Hỗ trợ các địa phương, đơn vị để trả nợ và phê duyệt kế hoạch lựa chon nhà thầu, khởi công mới các công trình do huyện làm Chủ đầu tư từ nguồn tăng thu tiền đất năm 2019 (đợt 2)

546/BC-UBND
546/BC-UBND

Báo cáo Khả năng cân đối nguồn vốn để hoàn trả cho các hộ dân theo Kết luận Thanh tra số 152/KL-UBND; Hỗ trợ các địa phương, đơn vị và và phê duyệt kế hoạch lựa chon nhà thầu, khởi công mới các công trình do huyện làm Chủ đầu tư từ nguồn tăng thu tiền đất năm 2019 ( đợt 2)

500/BC-UBND
500/BC-UBND

Báo cáo Tình hình thực hiện các công trình sử dụng nguồn vốn Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh năm 2019

494/BC-UBND
494/BC-UBND

Báo cáo Tình hình thực hiện nguồn vốn đầu tư công ngân sách TW, tỉnh giai đoạn 2016-2020 và đề xuất kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025

163/TTr-UBND
163/TTr-UBND

Tờ trình đề nghị phân bổ nguồn kết dư ngân sách năm 2018 chuyển sang năm 2019 để hỗ trợ trả nợ xây dựng, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình và bổ sung nhiệm vụ chi thường xuyên năm 2019

67/TTHĐND-VP
67/TTHĐND-VP

Văn bản đồng ý chủ trương bố trí vốn để xây dựng mới, đẩy nhanh tiến độ thi công và trả nợ XDCB các công trình từ nguồn tăng thu ngân sách năm 2018 (lần 2)

340/BC-UBND
340/BC-UBND

Báo cáo Về việc giải ngân nguồn vốn Khắc phục hậu quả thiệt hại do mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt từ giữa tháng 7 đến đầu tháng 8 năm 2018 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

64/TTHĐND-VP
64/TTHĐND-VP

Văn bản hỗ trợ kinh phí xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, tổ dân phố văn minh năm 2019 (đợt 2)

65/TTHĐND-VP
65/TTHĐND-VP

Văn bản đồng ý chủ trương bố trí vốn từ nguồn tăng thu ngân sách năm 2019 để đầu tư xây dựng các công trình trên địa bàn huyện

325/BC-UBND
325/BC-UBND

Báo cáo tình hình triển khai các dự án đầu tư không sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Nghi Xuân

55/NQ-HĐND
55/NQ-HĐND

Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018

301/BC-UBND
301/BC-UBND

Báo cáo khả năng cân đối nguồn vốn để bố trí XD mới các CT từ nguồn tăng thu 2019