Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Công khai minh bạch thông tin   Phân bổ, quản lý các nguồn vốn

.
2826 QĐ Về việc công bố công khai điều chỉnh Dự toán chi NSNN năm 2022 của huyện Nghi Xuân
Phụ lục CK-84 QĐ Về việc công bố công khai điều chỉnh Dự toán chi NSNN năm 2022 của huyện Nghi Xuân
Phụ lục CK-85 QĐ Về việc công bố công khai điều chỉnh Dự toán chi NSNN năm 2022 của huyện Nghi Xuân
Phụ lục CK-86 QĐ Về việc công bố công khai điều chỉnh Dự toán chi NSNN năm 2022 của huyện Nghi Xuân
Phụ lục CK-87 QĐ Về việc công bố công khai điều chỉnh Dự toán chi NSNN năm 2022 của huyện Nghi Xuân
Phụ lục CK-88 QĐ Về việc công bố công khai điều chỉnh Dự toán chi NSNN năm 2022 của huyện Nghi Xuân
Biểu số 82 QĐ Về việc công bố công khai điều chỉnh Dự toán chi NSNN năm 2022 của huyện Nghi Xuân
64/BC-UBND
64/BC-UBND
20:29 - 14/03/2022

Báo cáo Tình hình giải ngân và đề xuất phương án xử lý kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021

80/NQ-HĐND
80/NQ-HĐND
20:35 - 01/03/2022

Nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư xây dựng xây dựng các các dự án sử dụng vốn ngân sách huyện năm 2022 (Lần 1)

81/NQ-HĐND
81/NQ-HĐND
20:39 - 01/03/2022

Nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư xây dựng xây dựng các các dự án sử dụng vốn ngân sách huyện năm 2022 (Lần 2)

124/QĐ-UBND
124/QĐ-UBND
20:43 - 24/01/2022

Quyết định cấp kinh phí hỗ trợ nguồn vốn cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách xã hội năm 2022

72/NQ-HĐND
72/NQ-HĐND
20:46 - 22/12/2021

Nghị quyết điều chỉnh dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách tỉnh xây dựng cơ bản tập trung bổ sung cho ngân sách cấp huyện giai đoạn 2021 - 2025

320/BC-UBND
320/BC-UBND
21:56 - 31/08/2021

Báo cáo về tổ chức thực hiện công tác đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước do UBND tỉnh quyết định đầu tư giai đoạn 2018-2020

254/BC-UBND
254/BC-UBND
22:19 - 19/07/2021

Báo cáo Công tác quản lý, sử dụng vốn thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

248/BC-UBND
248/BC-UBND
17:27 - 13/07/2021

Báo cáo Kế hoạch vay, trả nợ công, vốn viện trợ nước ngoài năm 2022 và giai đoạn 2022-2024