Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Công khai minh bạch thông tin   Phân bổ, quản lý các nguồn vốn

.
320/BC-UBND
320/BC-UBND
21:56 - 31/08/2021

Báo cáo về tổ chức thực hiện công tác đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước do UBND tỉnh quyết định đầu tư giai đoạn 2018-2020

254/BC-UBND
254/BC-UBND
22:19 - 19/07/2021

Báo cáo Công tác quản lý, sử dụng vốn thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

248/BC-UBND
248/BC-UBND
17:27 - 13/07/2021

Báo cáo Kế hoạch vay, trả nợ công, vốn viện trợ nước ngoài năm 2022 và giai đoạn 2022-2024

2501/QĐ-UBND
2501/QĐ-UBND
22:04 - 25/06/2021

Quyết định điều chỉnh sử dụng nguồn vốn mua sắm vật tư, trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 (Đợt 4, năm 2021)

2502/QĐ-UBND
2502/QĐ-UBND
22:05 - 25/06/2021

Quyết định điều chỉnh sử dụng nguồn vốn mua sắm vật tư, trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 (Đợt 5, năm 2021)

74/KH-UBND
74/KH-UBND
22:22 - 04/06/2021

Kế hoạch Tổ chức phong trào thi đua thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII

516/UBND-TCKH
516/UBND-TCKH
10:40 - 06/04/2021

Công văn về việc thực hiện Chương trình hành động đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công năm 2021

227/UBND-KTHT
227/UBND-KTHT
10:44 - 08/03/2021

Công văn về việc thực hiện rà soát danh mục tài sản công trình điện vốn nhà nước đề nghị điều chuyển theo Quyết định số 41/2017/QĐ-TTg

07/UBND-TCKH
07/UBND-TCKH
10:38 - 05/03/2021

Công văn về việc đề xuất nhu cầu hỗ trợ vốn từ NSTW thực hiện Chương trình hỗ trợ phát triển KTTT, HTX giai đoạn 2021-2025

335/UBND-TCKH
335/UBND-TCKH
10:45 - 05/03/2021

Công văn về việc báo cáo quyết toán tình hình sử dụng vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2020

436/QĐ-UBND
436/QĐ-UBND
10:10 - 19/02/2021

Quyết định cấp kinh phí thực hiện kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách cấp tỉnh bổ sung có mục tiêu cho huyện Nghi Xuân năm 2021

141/NQ-HĐND
141/NQ-HĐND
10:43 - 22/01/2021

Nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư xây dựng dự án sử dụng vốn đầu tư công năm 2021 (lần 2)

104/UBND-TK
104/UBND-TK
10:37 - 19/01/2021

Công văn về việc tổ chức điều tra Xây dựng và Vốn đầu tư năm 2021

109/UBND-TCKH
109/UBND-TCKH
10:40 - 19/01/2021

Công văn về việc góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn một số nội dung về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp

589/BC-UBND
589/BC-UBND
21:15 - 28/12/2020

Báo cáo Tình hình thực hiện các dự án còn thiếu nguồn thanh toán do cấp tỉnh quyết định đầu tư đã phê duyệt quyết toán và các dự án thuộc danh mục dự án sử dụng vốn NSĐP tại các Nghị quyết của HĐND tỉnh