Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân
Xây dựng Đảng 13:13 02/06/2023 (5890)

Phát biểu kết luận của Bí thư Huyện ủy tại Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025

Cỡ chữ
Tại hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXII, Bí thư Huyện ủy Phan Tấn Linh đã đánh giá kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế trong thời gian qua và đề nghị tập trung thực hiện một số mục tiêu quan trọng quyết tâm hoàn thành Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXII đã đề ra.


Thưa quý vị đại biểu

Thưa tất cả các đồng chí!

Nửa nhiệm kỳ qua, huyện nhà thực hiện nhiệm vụ chính trị trong bối cảnh có nhiều thuận lợi và khó khăn đan xen. Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, sự giúp đỡ kịp thời của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, cùng với sự cố gắng, nỗ lực của Đảng bộ và Nhân dân toàn huyện, việc tổ chức thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII đã đạt được những kết quả tích cực.
Bí thư Huyện ủy Phan Tấn Linh phát biểu kết luận tại hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII.


Trên cơ sở Quy chế làm việc, Chương trình công tác toàn khóa, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung xây dựng, ban hành 9 Nghị quyết, 32 Chỉ thị, 1 Đề án, 18 quy chế, quy định và nhiều chương trình hành động, kế hoạch, kết luận... để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị trên địa bàn.

Sau gần 3 năm thực hiện, với những kết quả đã đạt được và khả năng thực hiện trong 2 năm còn lại, chúng ta dự kiến sẽ hoàn thành 27/34 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội, trong đó có 8 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Đặc biệt, chúng ta dự kiến sẽ hoàn thành mục tiêu cao nhất mà Nghị quyết đại hội đề ra, đó là xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, điển hình về văn hóa gắn với phát triển du lịch, trở thành đô thị loại IV của tỉnh.


Bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn những hạn chế, trong đó đáng chú ý là có đến 7 chỉ tiêu dự kiến sẽ không hoàn thành, phần lớn là những chỉ tiêu quan trọng như thu nhập bình quân đầu người, thu ngân sách, tỷ lệ lao động tham gia BHXH, số trường đạt chuẩn quốc gia.. Một số vấn đề như: Cải cách hành chính, chuyển đổi số, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tiến độ một số dự án đầu tư công, giải phóng mặt bằng... nhìn chung có chuyển biến nhưng chưa đáp ứng yêu cầu.

Nguyên nhân của những hạn chế nói trên ngoài yếu tố khách quan thì chủ yếu là do sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ, cấp ủy huyện ở một số thời điểm, một số lĩnh vực chưa được tập trung cao; công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành chưa đáp ứng yêu cầu, một số lĩnh vực còn sai sót nhưng chưa được kịp thời tháo gỡ; trách nhiệm của người đứng đầu chưa được phát huy đúng mức; một số cán bộ, công chức thiếu tâm huyết với công việc, còn nhiều sai sót trong quá trình thực thi công vụ, thậm chí còn vi phạm pháp luật.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết đại hội đã đề ra, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng thời tạo tiền đề vững chắc cho việc xây dựng kế hoạch phát triển toàn diện huyện nhà nhiệm kỳ tới, ngoài những giải pháp đã nêu trong báo cáo, tôi đề nghị chúng ta cần quan tâm thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm như sau:

1. Tiếp tục kiên trì và nhất quán thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII đã đề ra với 3 nhiệm vụ đột phá, 18 nhóm nhiệm vụ giải pháp và 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp được bổ cứu tại hội nghị này.

2. Tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm lãnh đạo của các cấp ủy đảng, sự quản lý, điều hành về năng lực cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của chính quyền các cấp; đồng thời phát huy tối đa vai trò gương mẫu, tiên phong, đi đầu của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh việc thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với thực hiện các chỉ thị, kết luận về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trước hết là các chuyên đề của tỉnh, của huyện.

3. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên gắn với tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho Nhân dân. Tập trung cao cho công tác cán bộ; tăng cường phát triển đảng viên mới, hoàn thành chỉ tiêu 650 đảng viên được kết nạp trong cả nhiệm kỳ, đồng thời phấn đấu hàng năm kết nạp 3% đảng viên mới trên tổng số đảng viên theo tinh thần NQ số 21 - Hội nghị TW5 khóa 13, gắn với việc nâng cao chất lượng đảng viên, giảm tỷ lệ đảng viên bị xóa tên hoặc đưa ra khỏi đảng. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; tập trung kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Chú trọng công tác dân vận và đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. Phát huy vai trò và nâng cao chất lượng đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Nhân dân.

4. Triển khai thực hiện hiệu quả, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh. Trước hết phải rà soát, đánh giá cụ thể theo từng năm việc thực hiện Nghị quyết đai hội và các nghị quyết chuyên đề của tỉnh, huyện, từ đó xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết để thực hiện đảm bảo đạt kết quả cao nhất; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kịp thời đánh giá tình hình, tiến độ thực hiện và bổ cứu giải pháp để đảm bảo phù hợp với thực tiễn. Xem xét, xử lý nghiêm những cán bộ sợ trách nhiệm, né tránh, đùn đẩy, không dám thực hiện chức năng, nhiệm vụ thuộc thẩm quyền và giải quyết các dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp.

Ủy ban nhân dân huyện và các cấp ủy cơ sở, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc căn cứ chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Kế hoạch công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy trong từng năm và tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị để tập trung xây dựng chương trình, kế hoạch công tác đảm bảo sát thực. Tập trung làm việc với các sở, ngành, UBND tỉnh để tháo gỡ các vấn đề vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn.

5. Ưu tiên mọi nguồn lực đầu tư cho xây dựng NTM, đô thị văn minh. Tổ chức rà soát lại kết quả thực hiện theo Bộ tiêu chí của tỉnh giai đoạn 2022 - 2025 về xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, huyện nông thôn mới, xây dựng kế hoạch nâng cấp thực hiện đạt các tiêu chí trước ngày 30/9/2023. Xây dựng khung kế hoạch cụ thể cho từng nội dung tiêu chí, tập trung nâng cao chất lượng 20 tiêu chí xã nông thôn mới gắn với xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và kiểu mẫu. Thực hiện đồng thời 12 nhiệm vụ trọng tâm đối với Đề án xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, kết hợp đầu tư hệ thống hạ tầng nông thôn đồng bộ, gắn với phát triển du lịch. Tập trung công tác quy hoạch, nghiên cứu, đề ra các giải pháp và đầu tư thỏa đáng cho việc xây dựng và phát triển đô thị trên địa bàn, phấn đấu hoàn thành các tiêu chí đô thị loại IV vào năm 2025.

6. Tăng cường nắm bắt, dự báo tình hình, nhất là những thuận lợi, khó khăn ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trên địa bàn để có giải pháp ứng phó chủ động, linh hoạt và hiệu quả, đảm bảo không bị động trong mọi công tác. Thường xuyên rà soát, đánh giá kết quả thực hiện từng chỉ tiêu để có kế hoạch điều chỉnh phù hợp.

Phát huy những kết quả đạt được trong thời gian qua, Đảng bộ và Nhân dân huyện nhà quyết tâm phấn đấu thực hiện và hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII đã đề ra.

P.V

 

 

Bình Luận Mới

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại

Cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Tin đọc nhiểu