Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân
Xây dựng Đảng 05/03/2020 (205)

Quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 11 khóa XII và kế hoạch học tập theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2020

Cỡ chữ
Chiều ngày 4/3, các cán bộ, đảng viên các Đảng bộ khối các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện đã được tiếp thu những nội dung Hội nghị Trung ương 11 khóa XII và kế hoạch học tập theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2020. Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Trần Trọng Hồng truyền đạt nội dung hội nghị

 


Từ ngày 7-12/10/2019, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII đã họp Hội nghị lần thứ 11, thảo luận và cho ý kiến về dự thảo các văn kiện Đại hội XIII: Dự thảo Báo cáo chính trị và Dự thảo Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030; Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.
Tại Hội nghị này, Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng đã thảo luận, cho ý kiến về Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2019, tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2019; dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và Kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm 2020-2022.
Đây là những nội dung lớn thể hiện quan điểm chỉ đạo, những định hướng về tiếp tục đổi mới và xác định các nhiệm vụ trọng tâm, những khâu đột phá chiến lược trong thời gian tới; đồng thời là những căn cứ quan trọng để xây dựng các Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Tại Hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy cũng truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 11 khóa XII và một số văn bản mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Trong đó tập giới thiệu nội dung: Nghị quyết số 53-NQ/TW ngày 12/10/2019 và Kết luận số 63-KL/TW ngày 10/10/2019 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Hội nghị lần thứ 11 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2019; phương hướng nhiệm vụ năm 2020; Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền...

Cũng tại hội nghị, toàn thể cán bộ, đảng viên tham gia đã được quán triệt các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về "tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh". 

Hồng Quang – Thế Hùng

 

Bình Luận Mới

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại

Cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Tin đọc nhiểu