Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Công khai minh bạch thông tin   Quy hoạch, kế hoạch sử dụng, giá và thu hồi đất

.
2967/QĐ-UBND
2967/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất tại các vùng quy hoạch xen dặm đất ở dân cư thuộc xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân (Đợt 2 năm 2020)

2968/QĐ-UBND
2968/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất tại các vùng quy hoạch xen dặm đất ở dân cư thuộc xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân (Đợt 1 năm 2020)

2969/QĐ-UBND
2969/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất tại các vùng quy hoạch xen dặm đất ở dân cư thuộc xã Xuân Hải, huyện Nghi Xuân (Đợt 1 năm 2020)

2962/QĐ-UBND
2962/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất ở tại các vùng quy hoạch xen dắm dân cư xã Xuân Yên

2950/QĐ-UBND
2950/QĐ-UBND

Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá QSD đất tại xã Cổ Đạm

1470/TB-UBND
1470/TB-UBND

Thông báo tiêu chí lựa chọn tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Nghi Xuân

1471/TB-UBND
1471/TB-UBND

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại địa bàn xã Xuân Hải, huyện Nghi Xuân (Đợt 1, năm 2020)

1472/TB-UBND
1472/TB-UBND

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại địa bàn xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân (Đợt 2, năm 2020)

1473/TB-UBND
1473/TB-UBND

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại địa bàn xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân (Đợt 1, năm 2020)

2902/QĐ-UBND
2902/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu: Dịch vụ đấu giá tài sản (Đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Xuân Phổ đợt 2 năm 2020)

2903/QĐ-UBND
2903/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu: Dịch vụ đấu giá tài sản (Đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Xuân Hải đợt 1 năm 2020)

2904/QĐ-UBND
2904/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu: Dịch vụ đấu giá tài sản (Đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Xuân Thành đợt 1 năm 2020)

2892/QĐ-UBND
2892/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt giá khởi điểm đối với các lô đất đưa vào tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất tại các vùng Quy hoạch đất ở dân cư trên địa bàn xã Xuân Phổ (Đợt 2, năm 2020)

2893/QĐ-UBND
2893/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt giá khởi điểm đối với các lô đất đưa vào tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất tại các vùng Quy hoạch đất ở dân cư trên địa bàn xã Xuân Hải (Đợt 1, năm 2020)

2894/QĐ-UBND
2894/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt giá khởi điểm đối với các lô đất đưa vào tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất tại các vùng Quy hoạch đất ở dân cư trên địa bàn xã Xuân Thành (Đợt 1, năm 2020)