Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Công khai minh bạch thông tin   Quy hoạch, kế hoạch sử dụng, giá và thu hồi đất

.
1986/UBND-KT&HT
1986/UBND-KT&HT

Công văn về việc lập quy hoạch chi tiết xen dắm đất ở dân cư tại xã Xuân Giang

4886/QĐ-UBND
4886/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt giá đất cụ thể tại các vùng quy hoạch dân cư xã Xuân Giang, Xuân Lĩnh, Xuân Đan, Cổ Đạm

4888/QĐ-UBND
4888/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt giá đất cụ thể tại xã Cương Gián

177/TTr-UBND
177/TTr-UBND

Tờ trình về việc đề nghị thông qua Danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất và Danh mục các công trình, dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2020

525/BC-UBND
525/BC-UBND

Báo cáo về việc thực hiện công trình dự án có thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo Nghị quyết số 119/NQ-HĐND ngày 13/12/2018, Nghị quyết số 149/NQ-HĐND ngày 17/7/2019; Nghị quyết số 138/NQHĐ ngày 14/5/2019 và Nghị quyết số 166/NQ-HĐND ngày 20/8/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh

1831/UBND-TCKH
1831/UBND-TCKH

Công văn về việc xây dựng kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2020

516/BC-UBND
516/BC-UBND

Báo cáo kết quả thực hiện Đề án tăng cường xử lý vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn đến 2020 trong năm 2019

1798/UBND-TCKH
1798/UBND-TCKH

Công văn về việc góp ý phương án xác định giá trị nộp ngân sách tối thiểu (m3) trong đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh

4612/QĐ-UBND
4612/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn Tổ chức đấu giá TS thực hiện đấu giá QSD đất có thu tiền sử dụng đất tại các vùng quy hoạch xen dắm đất ở dân cư thuộc xã Xuân Hải (đợt 1 năm 2019)

4613/QĐ-UBND
4613/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn Tổ chức đấu giá TS thực hiện đấu giá QSD đất có thu tiền sử dụng đất tại các vùng quy hoạch xen dắm đất ở dân cư thuộc xã Xuân Phổ (đợt 1 năm 2019)

4614/QĐ-UBND
4614/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn Tổ chức đấu giá TS thực hiện đấu giá QSD đất có thu tiền sử dụng đất tại các vùng quy hoạch xen dắm đất ở dân cư thuộc xã Xuân Yên (đợt 1 năm 2019)

159/TTr-UBND
159/TTr-UBND

Tờ trình về việc đề nghị phê duyệt Danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn huyện Nghi Xuân năm 2019

4591/QĐ-UBND
4591/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn Tổ chức đấu giá TS thực hiện đấu giá QSD đất có thu tiền sử dụng đất tại các vùng quy hoạch xen dắm đất ở dân cư thuộc xã Cương Gián (đợt 1 năm 2019)

4503/QĐ-UBND
4503/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt giá khởi điểm đối với các lô đất đưa vào tổ chức đấu giá QSD đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất tại các vùng Quy hoạch đất ở dân cư trên địa bàn xã Xuân Phổ (Đợt 1, năm 2019)

4504/QĐ-UBND
4504/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt giá khởi điểm đối với các lô đất đưa vào tổ chức đấu giá QSD đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất tại các vùng Quy hoạch đất ở dân cư trên địa bàn xã Xuân Yên (Đợt 1, năm 2019)