Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Văn bản   Quyết định

.
275/QĐ-UBND
275/QĐ-UBND

Quyết định thôi hưởng hàng tháng tại cộng đồng cho đối tượng bảo trợ xã hội

276/QĐ-UBND
276/QĐ-UBND

Quyết định trợ cấp hàng tháng tại cộng đồng cho đối tượng bảo trợ xã hội

277/QĐ-UBND
277/QĐ-UBND

Quyết định hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội

228/QĐ-UBND
228/QĐ-UBND

Quyết định Kiện toàn Ban tuyển sinh Quân sự huyện

224/QĐ-UBND
224/QĐ-UBND

Quyết định thanh lý tài sản công do Trường Mầm non Xuân Hải quản lý, sử dụng

213/QĐ-UBND
213/QĐ-UBND

Quyết định về việc điều chỉnh danh sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

192/QĐ-UBND
192/QĐ-UBND

Quyết định xây dựng dự toán kinh phí NSNN sử dụng dịch vụ công ích thuỷ lợi phí năm 2020

189/QĐ-UBND
189/QĐ-UBND

Quyết định cấp tạm ứng 70% kinh phí hỗ trợ xây dựng lò đốt xử lý rác thải sinh hoạt tại xã Cương Gián theo chính sách Nghị quyết số 123/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh (Hỗ trợ chuyển tiếp Nghị quyết số 32/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của HĐND tỉnh)

177/QĐ-UBND
177/QĐ-UBND

Quyết định thành lập BTC Hội thảo Khoa học định hướng phát triển Nông nghiệp Nghi Xuân giai đoạn 2020 -2030 và những năm tiếp theo

184/QĐ-UBND
184/QĐ-UBND

Quyết định cấp kinh phí hỗ trợ mai táng phí cho đối tượng bảo trợ xã hội

185/QĐ-UBND
185/QĐ-UBND

Quyết định về việc thực hiện chế độ BHYT đối với các đối tượng BTXH theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ

178/QĐ-UBND
178/QĐ-UBND

Quyết định thành lập Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện

176/QĐ-UBND
176/QĐ-UBND

Quyết định thành lập Tổ công tác để đánh giá, giám sát trước, trong và sau quá trình sửu dụng đê Hội Thống đoạn từ Km5+500-Km9+400 để phục vụ thi công dự án Cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam, tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh (Lần 3)

137/QĐ-CTUBND
137/QĐ-CTUBND

Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật huyện

158/QĐ-UBND
158/QĐ-UBND

Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện Nghi Xuân