Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân
Việc làm 07:36 10/09/2022 (227)

Thông báo Danh mục tài liệu tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022

Cỡ chữ
Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân vừa có thông báo danh mục tài liệu phục vụ công tác tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022.

I. Phần kiến thức chung

- Hiến pháp năm 2013;

- Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

- Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019;

- Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;

- Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn;

- Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;

- Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư;

- Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức;

- Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức;

- Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;

- Hiểu biết về nền hành chính, hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy nhà nước ở địa phương.

II. Phần kiến thức chuyên ngành

1. Chức danh công chức Tư pháp - Hộ tịch

- Luật Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012.

- Luật Hộ tịch năm 2014.

- Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

- Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 5/3/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ.

- Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 4/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch.

- Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch.

2. Chức danh Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự

- Luật Dân quân Tự vệ số 48/2019/QH14, ngày 22/11/2019;

- Luật Giáo dục Quốc phòng và an ninh số 30/2013/QH13 ngày 19/6/2013;

- Nghị định số 72/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều  của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ chính sách đối với dân quân tự vệ;

- Thông tư số 69/2020/TT-BQP ngày 15/6/2020 của Bộ Quốc phòng quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ tập huấn, huấn luyện, hội thi, hội thao, diễn tập cho Dân quân tự vệ;

3. Chức danh công chức Địa chính - NN - XD & MT (phụ trách lĩnh vực đất đai, tài nguyên, môi trường, xây dựng, giao thông)

- Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

- Nghị định 148/2020/NĐ-CP, ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính Phủ sửa đổi một số Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai;

- Nghị định 62/2019/NĐ-CP, ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Chính Phủ sửa đổi Nghị định 35/2015/NĐ-CP về quản lý, sử dụng đất trồng lúa;

- Nghị định 123/2017/NĐ-CP, ngày 14 tháng 11 năm 2017 của Chính Phủ sửa đổi Nghị định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

- Nghị định 01/2017/NĐ-CP, ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính Phủ về sửa đổi Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đất đai 2013, sửa đổi Nghị định 44/2014/NĐ-CP về giá đất và Nghị định 47/2014/NĐ-CP về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

- Nghị định 135/2016/NĐ-CP, ngày 09 tháng 9 năm 2016 của Chính Phủ sửa đổi Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

- Nghị định 35/2015/NĐ-CP, ngày 13 tháng 04 năm 2015 của Chính Phủ về  quản lý, sử dụng đất trồng lúa;

- Nghị định 91/2019/NĐ-CP, ngày 19 tháng 11 năm 2019 của Chính Phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;

- Nghị định 47/2014/NĐ-CP, ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính Phủ về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

- Nghị định 45/2014/NĐ-CP, ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính Phủ về  thu tiền sử dụng đất;

- Nghị định 43/2014/NĐ-CP, ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính Phủ về hướng dẫn Luật Đất đai 2013;

- Thông tư 09/2021/TT-BTNMT, ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường  sửa đổi, bổ sung một số điều các Thông tư hướng dẫn Luật Đất đai 2013;

- Thông tư 33/2017/TT-BTNMT, ngày 29 tháng 9 năm 2017  của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn Nghị định 01/2017/NĐ-CP và sửa đổi các Thông tư hướng dẫn Luật Đất đai 2013;

- Thông tư 02/2015/TT-BTNMT, 27 tháng 01 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thi hành Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đất đai 2013 và Nghị định 44/2014/NĐ-CP về giá đất;

- Thông tư 23/2014/TT-BTNMT, ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

Trên đây là danh mục tài liệu phục vụ tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022 (phần thi trắc nghiệm kiến thức chung và kiến thức chuyên ngành) để các thí sinh biết và ôn tập.

 P.V

 

 

Bình Luận Mới

 Bình luận của bạn đã được gửi thành công. Cảm ơn bạn!   Làm mới
Lỗi: Vui lòng thử lại

Cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Tin đọc nhiểu