Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Công khai minh bạch thông tin   Thông báo kết quả giải quyết KNTC

.
THÔNG BÁO Về việc thụ lý giải quyết khiếu nại lần đầu
Thông báo phiên tiếp công dân ngày 05/01/2023
TB Kết quả Phiên tiếp công dân định kỳ ngày 08/12/2022
TB Kết quả Phiên tiếp công dân định kỳ ngày 21/11/2022
TB Kết quả Phiên tiếp công dân định kỳ ngày 07/11/2022
Kết quả Phiên tiếp công dân định kỳ ngày 20/10/2022
TB Kết quả Phiên tiếp công dân định kỳ ngày 05/10/2022
TB Kết quả Phiên tiếp công dân định kỳ ngày 20/9/2022
TB Kết quả Phiên tiếp công dân định kỳ ngày 07/9/2022
TB Về việc thay đổi thời gian Phiên tiếp công dân định kỳ
TB Kết quả Phiên tiếp công dân định kỳ ngày 22/8/2022
TB Về việc không thụ lý giải quyết khiếu nại
TB Kết quả Phiên tiếp công dân định kỳ ngày 20/7/2022
1238/TB-UBND Thông báo kết quả Phiên tiếp công dân định kỳ ngày 05/7/2022
1238/TB-UBND Thông báo kết quả Phiên tiếp công dân định kỳ ngày 05/7/2022
07:29 - 08/07/2022

Thông báo kết quả Phiên tiếp công dân định kỳ ngày 05/7/2022

TB Kết quả Phiên tiếp công dân định kỳ ngày 05/7/2022