Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Công khai minh bạch thông tin   Thông tin thống kê

.
466/BC-UBND
466/BC-UBND

Báo cáo Kết quả tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 550 năm thành lập huyện Nghi Xuân và Hội thảo khoa học về “Định hướng phát triển Kinh tế - xã hội Nghi Xuân đến năm 2030 và những năm tiếp theo”

445/BC-UBND
445/BC-UBND

Báo cáo nhiệm vụ Kinh tế - Xã hội Tuần 40, nhiệm vụ trọng tâm Tuần 41

431/BC-UBND
431/BC-UBND

Báo cáo kết quả rà soát các cuộc Thanh tra kinh tế - xã hội, việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của kiểm toán nhà nước năm 2018

28/BCĐ-TĐT
28/BCĐ-TĐT

Báo cáo tổng kết tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn huyện Nghi Xuân

396/BC-UBND
396/BC-UBND

Báo cáo Kinh tế - Xã hội Tuần 37, niệm vụ trọng tâm Tuần 38

365/BC-UBND
365/BC-UBND

Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2019Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm các tháng tiếp theo

334/BC-UBND
334/BC-UBND

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội,quốc phòng-an ninh năm 2019, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp năm 2020

264/BC-UBND
264/BC-UBND

Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm; Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

374/BC-UBND
374/BC-UBND

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2019, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp năm 2019

227/BC-UBND
227/BC-UBND

Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm; Phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

79/BC-UBND
79/BC-UBND

Báo cáo thống kê tổng hợp ngành xây dựng năm 2016 theo Thông tư 06/2012/TT-BXD ngày 10/10/2012 của Bộ Xây dựng trên địa bàn huyện Nghi Xuân

36/BC-UBND
36/BC-UBND

Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội tuần 5 tháng 1; Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

30/BC-UBND
30/BC-UBND

Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội tuần 4 tháng 1; Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới

29/BC-UBND
29/BC-UBND

Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 1; triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2018

545/BC-UBND
545/BC-UBND

Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội tuần 3 tháng 11; nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới