Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Công khai minh bạch thông tin   Thuế, phí và lệ phí

.
Số: 53/2017/NQ-HĐND
Số: 53/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung một số khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh

Nghị quyết về việc bổ sung, điều chỉnh và bãi bỏ một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Số: 14/2017/QĐ-UBND
Số: 14/2017/QĐ-UBND

Quy định tạm thời tỷ lệ phần trăm (%) mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với xe ô tô từ 09 chỗ ngồi trở xuống áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Nghị quyết số 26/2016/NQ-HĐND
Nghị quyết số 26/2016/NQ-HĐND

quy định thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền HĐND tỉnh

Quyết định 39/2015/QĐ-UBND
Quyết định về việc bổ sung, điều chỉnh và bãi bỏ một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Nghị quyết 67/2013
Nghị quyết 67/2013

Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Nghị quyết 72/2013/NQ-HĐND
Nghị quyết 72/2013/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc bổ sung, điều chỉnh tỉ lệ % phân chia một số khoản thu tại Nghị quyết số 136/2010/NQ- HĐND ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV