Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Công khai minh bạch thông tin   Thuế, phí và lệ phí

.
1403/QĐ-UBND
1403/QĐ-UBND

Quyết định về việc quy định giá thóc để tính thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2019

48/2017/QĐ-UBND
48/2017/QĐ-UBND

Quyết định Ban hành Quy định một số nội dung về xây dựng, thẩm định, trình ban hành Nghị quyết về các khoản phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Số: 53/2017/NQ-HĐND
Số: 53/2017/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung một số khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh

Nghị quyết về việc bổ sung, điều chỉnh và bãi bỏ một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Số: 14/2017/QĐ-UBND
Số: 14/2017/QĐ-UBND

Quy định tạm thời tỷ lệ phần trăm (%) mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với xe ô tô từ 09 chỗ ngồi trở xuống áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

14/2017/QĐ-UBND
14/2017/QĐ-UBND

Quyết định quy định tạm thời tỷ lệ phần trăm (%) mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với xe ô tô từ 09 chỗ ngồi trở xuống áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

55/2016/QĐ-UBND
55/2016/QĐ-UBND

Quyết định ban hành giá tính thuế tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Nghị quyết số 26/2016/NQ-HĐND
Nghị quyết số 26/2016/NQ-HĐND

quy định thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền HĐND tỉnh

293/QĐ-UBND
293/QĐ-UBND

Quyết định ban hành bộ tiêu chí phân cấp quản lý thuế đổi với doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Quyết định 39/2015/QĐ-UBND
63/2017/QĐ-UBND
63/2017/QĐ-UBND

Quyết định ban hành quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh

59/2014/QĐ-UBND
59/2014/QĐ-UBND

Quyết định về việc quy định giá tính thuế tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh

Quyết định về việc bổ sung, điều chỉnh và bãi bỏ một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Nghị quyết 67/2013
Nghị quyết 67/2013

Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Nghị quyết 72/2013/NQ-HĐND
Nghị quyết 72/2013/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc bổ sung, điều chỉnh tỉ lệ % phân chia một số khoản thu tại Nghị quyết số 136/2010/NQ- HĐND ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV