Chào mừng quý vị đã đến với Cổng thông tin điện tử huyện Nghi Xuân

Công khai minh bạch thông tin   Thuế, phí và lệ phí

.
55/2016/QĐ-UBND
55/2016/QĐ-UBND
11:00 - 26/12/2016

Quyết định ban hành giá tính thuế tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Nghị quyết số 26/2016/NQ-HĐND
Nghị quyết số 26/2016/NQ-HĐND
15:18 - 15/12/2016

quy định thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền HĐND tỉnh

293/QĐ-UBND
293/QĐ-UBND
11:28 - 02/02/2016

Quyết định ban hành bộ tiêu chí phân cấp quản lý thuế đổi với doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Quyết định 39/2015/QĐ-UBND
63/2017/QĐ-UBND
63/2017/QĐ-UBND
11:26 - 22/09/2014

Quyết định ban hành quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh

59/2014/QĐ-UBND
59/2014/QĐ-UBND
11:03 - 03/09/2014

Quyết định về việc quy định giá tính thuế tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh

Quyết định về việc bổ sung, điều chỉnh và bãi bỏ một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Nghị quyết 67/2013
Nghị quyết 67/2013
15:39 - 18/12/2013

Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Nghị quyết 72/2013/NQ-HĐND
Nghị quyết 72/2013/NQ-HĐND
15:35 - 18/11/2013

Nghị quyết về việc bổ sung, điều chỉnh tỉ lệ % phân chia một số khoản thu tại Nghị quyết số 136/2010/NQ- HĐND ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV

3318/QĐ - UBND
3318/QĐ - UBND
09:03 - 30/11/-0001

Quyết định phê duyệt quyết toán kinh phí hỗ trợ hộ kinh doanh có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/ năm tạm dừng kinh doanh do đại dịch Covid-19 hưởng chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 TTg Chính phủ

117/UBND-CCT
117/UBND-CCT
17:11 - 30/11/-0001

Về việc lập bộ, quản lý thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, kỳ tính thuế 2022-2026